LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Programkoordinator for praktisk pedagogisk utdanning i Vestfold

Søknadsfrist: 21.01.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig åremålsstilling som Programkoordinator for praktisk pedagogisk utdanning i Vestfold

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, er det fra 1. mai 2022, eller etter avtale, ledig 40 % åremål som programkoordinator studiested Vestfold for praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Dette er en intern utlysning, funksjonen som programkoordinator forutsetter at søkeren er fast ansatt ved fakultet. Stillingen er knyttet til praktisk pedagogisk utdanning, og nærmeste overordnede er per i dag visedekan for utdanning og studiekvalitet. Prosjektleder for GLU og PPU, Carl-Magnus Nystad, vil sammen med de to andre programkoordinatorene på henholdsvis Ringerike og Notodden være de nærmeste samarbeidspartnerne i det daglige arbeidet med å lede PPU.

Ved USN er det praktisk pedagogisk utdanning ved tre studiesteder, som er Notodden, Ringerike og Vestfold. Hovedarbeidssted for denne programkoordinatorstillingen er studiested Vestfold, men det må påregnes møtevirksomhet på tvers av alle tre studiestedene. Det er tett samarbeid mellom studiestedene innenfor praktisk pedagogisk utdanning.

Programkoordinator har ansvar for helhet og sammenheng i studieprogrammet. Programkoordinator har også ansvar for å skape et godt læringsmiljø for studentene i samarbeid med fagmiljøene som inngår i profesjonsutdanningen, og med praksisfeltet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Den som oppnevnes i funksjonen vil være praktisk pedagogisk utdannings tydelige koordinator ved studiested Vestfold. Programkoordinator får delegert et faglig ansvar for gjennomføring og kvalitet i studieprogrammet.

Programkoordinators hovedansvarsområder og oppgaver kan være:

 • I samarbeid med visedekan, prosjektleder GLU/PPU, de to andre programkoordinatorene, instituttledere og eventuelt faggruppeleder koordinere studieprogrammet med hensyn til studie- og emneplaner.
 • I samarbeid med instituttleder og eventuelt faggruppeleder sørge for riktig kompetanse inn i studieprogrammet, jf. Studietilsynsforskriften.
 • Følge opp emneevalueringer og andre indikatorer vedrørende studiekvalitet, samt foreslå forbedringstiltak.
 • Fremme et godt læringsmiljø for studentene i studieprogrammet. Påse at fagene som inngår i studieprogrammet og praksisstudiet, samlet sett bidrar til at studentene oppnår læringsutbytte i utdanningen.
 • Følge opp den daglige aktiviteten i programmet i tett dialog med fagansatte, praksisrådgivere og studieveiledere, eksempelvis i forbindelse med praksis, timeplanlegging, eksamensplanlegging mm.
 • Lede og forberede saker til studieprogrammets programutvalg og til andre faste møter.
 • Sørge for informasjon om forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning for studenter, faglærere og praksisfelt, samt koordinere oppfølgingen av skikkethetssaker i programmet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum mastergrad/hovedfag, gjerne også førstekompetansenivå. Funksjonsstillingen forutsetter at søkeren alt er ansatte ved fakultet.
 • Arbeidslivserfaring fra universitetssektoren og/eller skolesektoren.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

Det vil bli lagt vekt på:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ledererfaring og erfaring med administrativ koordinering
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide i team og selvstendig
 • Evne til prioritering og struktur i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Programkoordinator beholder sin ordinære stillingskode. Funksjonens prosentandel skal tydeliggjøres og angis som ressurs i arbeidsplanen dersom den ikke er 100%. Funksjonen som programkoordinator gis for en periode på 2 - 4 år og kompenseres med et tidsavgrenset kronetillegg. Kronetillegget vurderes individuelt og på bakgrunn av følgende kriterier hvor det første kriteriet vektlegges i særlig grad:

 • Kompleksitet i studieportefølje og studieprogram som legges til funksjonen
 • Antall studenter på studieprogrammet (ene)
 • Evt. omfang av oppdragsvirksomhet på studieprogrammet (ene)

Kronetilleggets størrelse for programkoordinator vil være mellom kr 15 000 – 40 000,- pr år avhengig av funksjonens prosentandel og kompleksitet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Oppnevning i funksjon som programkoordinator skjer på administrativ fullmakt.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS