Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Rådgjevar (studieleiar) - Det samfunnsvitskaplege fakultet

Søknadsfrist: 20.08.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Rådgjevar (studieleiar)

Vi ønskjer deg velkomen som søkjar til fast stilling som studieleiar ved Det samfunnsvitskaplege fakultet. Stillinga er på rådgjevar-nivå og knytt til Institutt for informasjons- og medievitskap

Institutt for informasjons- og medievitskap er eit tverrfagleg, forskingsintensivt fagmiljø med forskingsgrupper og studietilbod innan media og kommunikasjon, informasjonsvitskap, journalistikk, interaksjonsdesign samt TV-produksjon. Instituttet har for tida 35 vitskaplege stillingar og 25 ph.d.-kandidatar og postdoktorar. Om lag 1000 studentar er knytt til instituttets bachelor- og masterprogram.

Den som blir tilsett vil få ansvar for å koordinere den studieadministrative verksemda ved instituttet og vere arbeidsleiar for fire studie- og eksamenskonsulentar. Arbeidet vil bli utført i samarbeid med administrasjonssjef og den faglege leiinga ved instituttet.

Stillinga inngår i administrasjonen ved instituttet, som har om lag 10 årsverk, og tenester som består av studieadministrasjon, forskings- og økonomistøtte samt teknisk stab. Administrasjonssjef har personalansvar for dei tilsette i administrasjonen.

For meir informasjon om fakultetet og instituttet viser vi til: http://www.uib.no/svf/ og https://www.uib.no/infomedia.

Arbeidsoppgåver:

 • Arbeidsleiar for studie- og eksamenskonsulentane og koordinering av den studieadministrative verksemda
 • Utrednings- og utviklingsarbeid på studiefeltet
 • Informasjonsarbeid, i hovudsak nettbasert
 • Studieprogramkoordinering og rettleiing
 • Studieadministrativ saksbehandling
 • Ansvar for konferansar og andre større arrangement ved instituttet
 • Praktisk støtte til administrasjonssjef
 • Andre studierelaterte oppgåver

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Mastergrad. Det er ein føremon med samfunnsvitskaplege fag i fagkretsen
 • Relevant studieadministrativ praksis. Det er ein føremon med erfaring frå universitets- og høgskulesektoren
 • God administrativ IT-kompetanse. Kjennskap til universitetet sine administrative system er ein føremon
 • Gode leiar- og samarbeidsevner
 • Evne til å vere fleksibel, ansvarleg og imøtekommande
 • Evne til å arbeide systematisk og resultatorientert
 • God evne til å kommunisere skriftleg og munnleg på norsk og engelsk

Ved intervju vil det bli lagt stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver ved eit fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt.
 • Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling.
 • Løn som rådgjevar etter kode 1434 etter hovudtariffavtalene i staten, ltr.62-65. For tida utgjer det mellom 552 800 – 583 900. For spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å kontakte:

 • Administrasjonssjef Espen Dahle ved Institutt for informasjons- og medievitskap, tlf.: 55 58 3381, e-post: [email protected]

Søknad, CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk via «Søk stillinga».

Søknaden skal merkast 2020/7172

Søknadsfrist: 20. august 2020

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Den som vert tilsett, må rette seg etter dei retningslinjene som til kvar tid gjeld for stillinga

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk stillinga