LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Prosjektøkonom / rådgjevar ved Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 15.02.2024

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Det medisinske fakultet består av fem institutt og åtte senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stillinga som prosjektøkonom (rådgjevar)

Vi har ledig ei spennande 100% fast stilling som prosjektøkonom ved Det medisinske fakultet på Klinisk institutt 1 / Klinisk institutt 2 med tilsetjing så snart som mogleg.

Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 har til saman omlag 600 tilsette, vi har stor forskingsaktivitet og vektlegger forskning som tar utgangspunkt i kliniske problemstillinger. Hos oss får du moglegheit til å jobbe med spennande økonomiske utfordringar og prosjekter. Det er administrasjonens oppgåve å gje god administrativ støtte og oppfølging til den faglege verksemda. Vi forvalter et budsjett på over 300 millioner kroner, hvorav om lag 180 millioner er eksterne midler.

Arbeidsoppgåver:

 • Økonomistyring av ekstern- og internfinansierte prosjekter, herunder ansvar for budsjettering, avviksanalysar og både ekstern og intern økonomirapportering
 • Støtte og oppfølging knytt til prosjekta i ulike faser; søknads-, kontrakts-, drifts- og avslutningsfasen
 • Støtte og bistand i økonomispørsmål til forskingsleiarane ved instituttene
 • Kvalitetsutvikling innanfor økonomiområdet
 • Regnskaps- og økonomiarbeid som handtering av bestillingar og fakturabehandling (inngåande og utgåande)
 • Saksbehandlingsoppgåver, utgreiings- og utviklingsoppgåver som krev stor grad av sjølvstende og problemløysing
 • Bidra til prosess og rutineforbetringar
 • Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Søkjar må ha høgare utdanning innan økonomi og administrasjon, minimum bachelor frå universitet eller høgskule med relevant fagkrins.. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.

Vi søkjer deg som har følgande kvalifikasjonar:

 • erfaring frå økonomioppfølging og rådgjeving i prosjekter
 • erfaring frå rapportering til ulike finansieringskilder, spesilet Norges Forskningsråd og EU
 • erfaring frå å sette seg inn i komplekse regelverk
 • erfaring med økonomiarbeid frå tilsvarande verksemd og kjennskap til universitetssektoren er ein fordel
 • svært god skriftleg og munnleg framstillings- og kommunikasjonsevne både på norsk og engelsk
 • god rekneskaps- og tallforståing 
 • god digital kompetanse og gode ferdigheiter i bruk av Excel
 • ynskjeleg med erfaring frå og kjennskap til universitets- og høgskulesektoren
 • ynskjeleg med kjennskap til Unit4-ERP eller liknande system
 • gode kommunikasjonsevnar både skriftleg og munnleg på norsk og engelsk.

Vi søkjer ein person som

 • har stor grad av sjølvstende og evne til problemløysing 
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar 
 • har evne til å tileigne seg nye ferdigheiter 
 • er serviceinnstilt og tek initiativ
 • har stor grad av sjølvstende og evne til problemløysing
 • er sjølvstendig, men samarbeider og godt med andre, innan same fag og på tvers av fag
 • er strukturert og effektiv og trivest med å handtere mange oppgåver samtidig, planlagde og uforutsette
 • er analytisk og løysningsorientert

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn som rådgjevar (kode 1434) i årsløn frå kr 604 900 – 708 000 (lønssteg 62 - 71) avhengig av kvalifikasjonar. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar
 • Fleksibel abeidstid og mulighet for hjemmekontor en dag i uken.
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS