Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver innen innkjøp / regnskap - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 13.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Seksjon for organisasjon og økonomi

Om stillingen

I fellesadministrasjonen, Seksjon for organisasjon og økonomi ved Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig fast 100% stilling som rådgiver innen innkjøp/regnskap.

Fakultetet er Nord-Norges kraftsenter for helsevitenskapelig forskning, utdanning og formidling. Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene. Hos oss forskes det både i dybden og i bredden, fra eldreomsorg, tannhelse, farmasi og psykologi til medisinsk og biologisk forskning. Ett av våre særtrekk er befolkningsundersøkelser og våre innholdsrike biobanker som brukes av forskere i hele verden.

Fakultetet har 10 institutter, over 50 forskningsgrupper, tilbyr 50 ulike studietilbud fra årsstudier til profesjonsstudier og har over 4500 studenter. Fellesadministrasjonen på Helsefak er en viktig brikke i tannhjulet og vårt fokus er å levere en best mulig og tjeneste til kjernevirksomheten.

Seksjon for organisasjon og økonomi har til sammen 23 stilinger, hvorav 9 stillinger er knyttet til faggruppen innkjøp/regnskap, 9 stillinger er knyttet til økonomistyring, samt stillinger innen organisasjon, HMS og forkontor til fakultetsledelsen. Seksjonsleder er nærmeste overordnede. Arbeidssted vil være Tromsø. Vår visjon er "Vi bidrar" til forskning, utdanning og formidling, og dette skal prege oss i alt vi gjør sammen med universitetets kjerneverdier.

Arbeidsoppgaver

Faggruppen innkjøp/regnskap har ansvar for innkjøpsprosessen for anskaffelser med verdi under 100.000 fra behovet oppstår til vare eller tjeneste er levert. For å kunne utøve arbeidsoppgaver tildeles rollen bestiller hvor viktige oppgaver vil være dialog med behovshavere, forespørsel / innhenting av tilbud, produksjon av innkjøpsordrer og gjennomføring av bestillinger, varemottak, oppfølging av mangelfulle leveranser og attestasjonskontroll.

Ved anskaffelser som er større enn 100.000 vil faggruppen bidra i forarbeidet, samt oppfølging av disse etter avtaleinngåelse. Dette vil inkludere bla utarbeidelse av innkjøpsordre, oppfølging av serviceavtaler og ajourhold av anleggsregister.

Ansvaret for fakultetets lager for labrekvisita og kjemikalier er lagt til faggruppen, som innebærer service overfor brukerne og ivaretakelse av daglig drift med bestillinger og fysisk varehåndtering.

Regnskapsoppgaver vil hovedsakelig bestå av behandling og attestasjon av inngående fakturaer, intern- og ekstern fakturering og attestasjon av refusjoner og sikre korrekt regnskapsføring av disse.

Det er i dag en intern arbeidsdeling i faggruppen hvor noen oppgaver ivaretas av alle, mens andre oppgaver løses av noen få. Vektingen av oppgavene i den ledige stillingen vil avhenge av kompetanse hos den som tilsettes, faggruppens sammensetning og tjenestenes utforming, og vil kunne endres over tid. Universitetet og fakultetet har vært gjennom en større administrativ omorganisering og endringer i arbeidsoppgavene må påregnes i takt med videreutvikling av administrasjonen og fakultet.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

For stillingen som rådgiver kreves det høyere utdanning fra universitet eller høgskole minimum på bachelornivå, med økonomi og administrasjon i fagkretsen. For søkere med bachelor er det ønskelig med relevant faglig erfaring, gjerne fra offentlig virksomhet. Nyutdannede med relevant master oppfordres også til å søke.

Det er en forutsetning at du kan sette deg inn i og anvende ulike IT-verktøy, og det er en fordel om du har kjennskap til UBW On! eller andre tilsvarende økonomisystem.

Stillingen innebærer ustrakt samhandling med tjenestemottaker, ledere på alle nivå, øvrige administrative enheter og eksterne samarbeidspartnere. Du må være trygg på å jobbe selvstendig med egne oppgaver og samtidig kunne etablere kontakt, kommunisere godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk og ha en profesjonell servicekultur.

Seksjonen håndterer et komplekst regelverk og en sammensatt og stor oppgaveportefølje. Det er derfor nødvendig med gode analytiske ferdigheter og evne til å møte brukerne med kompetanse, samtidig som behovet for effektivitet ivaretas.

Vi søker etter en medarbeider som vil være med å forme tjenesten gjennom et brukerorientert perspektiv, som ser behov for og har mot til å ta initiativ til kontinuerlig forbedringer og forenklinger, og som tar medskapende ansvar for å skape et godt jobbfellesskap og en helhetlig administrativ tjeneste.

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen