LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Fast stilling som rådgiver innen innkjøp

Søknadsfrist: 22.02.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

I fellesadministrasjonen, Seksjon for organisasjon og økonomi ved Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig fast stilling som rådgiver knyttet til innkjøpstjenester.

Fakultetet er Nord-Norges kraftsenter for helsevitenskapelig forskning, utdanning og formidling. Hos oss forskes det fra eldreomsorg, tannhelse, farmasi og psykologi til medisinsk og biologisk forskning for å nevne noen. Ett av våre særtrekk er befolkningsundersøkelser og våre innholdsrike biobanker som brukes av forskere i hele verden. Fakultetet har 10 institutter, over 60 forskningsgrupper, tilbyr 50 ulike studietilbud fra årsstudier til profesjonsstudier og har over 4500 studenter.

Fellesadministrasjonen på Helsefak er en viktig brikke i tannhjulet vårt og har fokus er å levere en best mulig tjeneste til kjernevirksomheten.

Seksjon for organisasjon og økonomi har til sammen 24 stilinger, hvorav 10 stillinger er knyttet til faggruppen innkjøp/regnskap, 9 stillinger er knyttet til økonomistyring, samt stillinger innen organisasjon, HMS og forkontor til fakultetsledelsen. De ledige stillingene er plassert i faggruppe for innkjøp/regnskap. Faggruppen har som mål å bidra til profesjonell og effektiv service til brukerne, for å styrke kjernevirksomheten ved Helsefak, og dette skal prege oss i alt vi gjør.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil bli tillagt oppgaver knyttet til innkjøpsprosessen for anskaffelser med verdi under 100.000 fra behovet oppstår til vare eller tjeneste er levert. For å kunne utøve arbeidsoppgaver tildeles rollen innkjøper hvor viktige oppgaver vil være dialog med behovshavere, forespørsel / innhenting av tilbud, produksjon av innkjøpsordrer og gjennomføring av bestillinger, varemottak, oppfølging av mangelfulle leveranser og attestasjonskontroll. Regnskapsoppgaver vil hovedsakelig bestå av behandling og attestasjon av inngående fakturaer og ajourhold av anleggsregister.

Ved anskaffelser som er større enn 100.000 vil faggruppen bidra i forarbeidet, samt oppfølging av disse etter avtaleinngåelse. Dette vil inkludere bla utarbeidelse av innkjøpsordre og elementer i oppfølging av serviceavtaler.

Det er tiltenkt at stillingen vil få hovedoppgave med å drifte fakultetets fysiske varemottak og i tillegg ansvar og drift av fakultetets lager for labrekvisita og kjemikalier, som innebærer service overfor brukerne og ivaretakelse av daglig drift med bestillinger.

Fordelingen av oppgavene i faggruppen vil kunne variere over tid, tilpasset tjenestens og fakultetets behov, og faggruppens sammensetning. Den som tilsettes må kunne ta del i alle oppgavene i faggruppen og det må regnes med at arbeidsoppgavene kan justeres eller endres over tid.

Kvalifikasjoner

For tilsetting som rådgiver kreves det høyere utdanning fra universitet eller høgskole minimum på bachelornivå, fortrinnsvis med økonomi og administrasjon i fagkretsen. Det er nødvendig med relevant praksis, gjerne fra offentlig virksomhet og gjerne fra universitets- og høgskolesektoren, men også erfaring fra salg/service og lab kan være relevant, avhengig av øvrig kompetanse.

Søkere med utdanning uten økonomi og administrasjon i fagkretsen kan vurderes dersom praksisen er særlig relevant. Nyutdannede med minimum bachelor, som ikke har praksis, oppfordres også til å søke. Da for tilsetting i stilling som førstekonsulent.

Det er en forutsetning at du kan sette deg inn i og anvende ulike IT-verktøy, og det er en fordel, men ikke nødvendig, at du har kjennskap til UNIT 4 ERP eller andre tilsvarende økonomisystem.

Stillingene innebærer utstrakt samhandling med tjenestemottaker, ledere på alle nivå, øvrige administrative enheter og eksterne samarbeidspartnere. Du må være trygg på å jobbe selvstendig med egne oppgaver og samtidig kunne etablere kontakt, kommunisere godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk og ha en profesjonell servicekultur.

Seksjonen håndterer et komplekst regelverk og en sammensatt og stor oppgaveportefølje. Det er derfor nødvendig med gode analytiske ferdigheter og evne til å møte brukerne med kompetanse, samtidig som behovet for effektivitet ivaretas.

Vi søker etter medarbeidere som vil være med å utvikle tjenesten gjennom et brukerorientert perspektiv, som ser behov for og tar initiativ til kontinuerlig forbedringer og forenklinger. Du må kunne jobbe samlende, bidra til å skape et godt jobbfellesskap og en helhetlig administrativ tjeneste.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver, eventuelt 1408 førstekonsulent for nyutdannede med bachelor. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS