LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Professor II i produksjonsteknologi

Søknadsfrist: 15.06.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har ledig åremålstilling som Professor II i produksjonsteknologi

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det i perioden 01.12.23-30.11.26 ledig 20 % åremålsstilling som professor II i produksjonsteknologi knyttet til energisektoren.

Stillingen er knyttet til Institutt for elektro, IT og kybernetikk, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Porsgrunn.

Instituttet tilbyr bachelorgrad i ingeniørfag innenfor ‘elkraftteknikk’ og ‘informatikk og automatisering’, og mastergrad i ‘Industrial IT and Automation’ (IIA) og ‘Electrical Power Engineering’ (EPE).

Forskningen ved instituttet er konsentrert om elkraftteknikk og kybernetikk, og er organisert i tre FoU-grupper: ‘Electrical Power Systems’, ‘Applied Modeling and Control’ og ‘Entrepreneurship and Student Enterprise’. Instituttets stipendiater tilhører fakultetets doktorgradsprogram i Teknologi.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Instituttet startet en industrimasterutdanning i ‘Industrial IT and Automation’ fra høsten 2018 og tilsvarende for ‘Electrical Power Engineering’ høsten 2023. Den som ansettes vil i samarbeid med kollegaer få ansvar for utvikling av undervisning og forskning innenfor ‘Industrial IT and Automation’ i tilknytning til dette masterstudiet og andre studier ved instituttet.

Den som ansettes må kunne bidra med disse oppgavene:

 • Bidra med undervisning i emnet Reflective Practice
 • Bidra til å koble industri og USN tettere sammen gjennom nettverk og skriving av forskningssøknader
 • Delta i én av FoU-gruppene ved instituttet
 • Veilede master og/eller ph.d.-studenter

Stillingen kan bli pålagt undervisning og veiledning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt. Undervisning ved andre institutter kan også bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Det pågår et løpende omstillingsarbeid som kan få innvirkning på stillingens innhold, ansvar- og arbeidsområder.

Kvalifikasjoner

Søkeren må ha doktorgrad i teknologi og vise god forståelse for fysikken i industrielle prosesser.

Erfaring fra industriell implementering og regionalt næringsliv vil være en fordel. Gode pedagogiske egenskaper og interesse for undervisning og veiledning er nødvendig. Videre vektlegges evne til å inspirere og legge til rette for studentenes læring og evne og vilje til akademisk innovasjon i forskning og undervisning.

Vi forutsetter gode samarbeidsegenskaper og gode kommunikasjonsegenskaper.

Det er en stor fordel om den som tilsettes kan knytte seg til en av instituttets forskningsgrupper, og søkere som styrker allerede eksisterende forskningsområder og -aktiviteter vil bli foretrukket.

For tilsetting som professor II kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Ved mastergradene benyttes engelsk som undervisningsspråk, men da undervisningsspråket på lavere nivå er norsk må den tilsatte også kunne undervise på ett av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Utdanningsfaglig kompetanse og kvalitetsutvikling

Utdanningsfaglig basiskompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som professor må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Utdanningsfaglig kvalitetsutvikling

Det forutsettes at søkere på professorstillinger ved universitetet, gjennom å presentere en utdanningsfaglig portefølje eller mappe, i tillegg kan dokumentere:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid.

Minimumskravet til undervisning, veiledning og eventuell erfaring fra utdanningsledelse skal samlet sett ha blitt utført som en del av heltidsstilling i høyere utdanning i periode tilsvarende minimum tre år.

I tillegg til erfaring i generell veiledning av studenter på bachelornivå, forventes det veiledningserfaring på masternivå, og helst også på ph.d.-nivå.

 • Aktiv deltakelse og lederskap i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med USNs kriterier, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskifter

 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling

 • Godt sosialt miljø

 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og andre vilkår

Professor (kode 1013): NOK 714 000 – 994 200 i året (100 %-stilling). Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

Instituttet har få kvinner tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Svein Thore Hagen, tel. 35 57 51 70

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorkonsulent Inger Lill Evensen, inger.l.evensen@usn.no, tel. 35 57 52 83

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.

2. Vitenskapelige publikasjoner (inntil 15 for søkere til professor og inntil 10 for søkere til førsteamanuensis).

3. Liste over vitenskapelige publikasjoner.

4. Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.

Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.

Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.

5. Søkere på stilling som professor og dosent skal som en del av den pedagogiske mappen i dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt ved å legge ved en:

 • Beskrivelse og refleksjon over arbeid med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid i tillegg til en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat.
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master- og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledning, skal søker også oppsummere sin veiledningserfaring og peke på mulige utviklingsområder som veileder.
 • Beskrivelse og refleksjon over eget lederskap og deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

Alle former for konkret dokumentasjon som attester, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden.

6. Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS