Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanuensis i kvantitativ økologi

Søknadsfrist: 27.06.2019

Stillingens tilhørighet

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis / professor i kvantitativ økologi. Stillingen er plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi og Forskningsgruppen nordlige populasjoner og økosystemer.

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) samler 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, PhD stipendiater og teknikere.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Stillingen skal bidra til å styrke instituttets forskning og undervisning innen kvantitativ økologi.

Med hensyn på forskning skal stillingen ha en sentral rolle i utviklingen av COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (se http://www.coat.no/). COAT er et langsiktig forskningsprogram og et prioritert satsningsområde ved UiT. Det er gjort tilgjengelig store ressurser til en oppbygging av dette programmet - i første omgang implementering av forskningsinfrastruktur (prosjektet «COAT Infrastructure») og utvikling av metodikk (prosjektene «COAT Tools/Tools+). Den som ansettes i stillingen forventes å bidra til utvikling og implementering av modeller for å analysere hvordan arktiske økosystemer (med fokus på populasjoner og næringsnett) påvirkes av klimaendringer - ved hjelp av den type data som COAT vil generere (se http://www.coat.no/science-plan). Det forventes også at den som ansettes tar aktivt del i den generelle utviklingen av COAT – både konseptuelt og metodisk.

Med hensyn til undervisning ser vi etter en person som skal inngå i et team med ansvar for utviklingen av eksisterende kurs - samt studentveiledning - som involverer modellering, studiedesign og statistisk analyse ved AMB. Søkeren forventes å vise interesse for didaktikk og at han/hun vil aktivt bidra til å videreutvikle undervisningstilbudet og veiledningskompetansen innen kvantitativ økologi ved instituttet. Instituttet har for tiden fokus på undervisning og utvikling av gode undervisningsmetoder. Det forventes derfor deltakelse og bidrag inn i det didaktiske utviklingsarbeidet innen kvantitative metoder ved AMB sine studieprogram.

Kvalifikasjonskrav

Søkeren må ha relevant forskningserfaring (minimum doktorgrad) med god forankring i moderne teori og metodikk innen populasjons - og samfunnsøkologi. For professor må det kunne dokumenteres vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. I søknaden må det gjøres skriftlig rede for hvordan søkerens kompetanse innen modellbygging og kvantitativ dataanalyse vil være relevant for COAT (jmf. http://www.coat.no/science-plan/). I vurderingen av søkerne vil også erfaring med teoretisk modellering av populasjonsdynamikk med fokus inter-spesifikke interaksjoner (plante-herbivor, parasitt-vert og predator-bytte) samt modellering/analyser med anvendelse for populasjons- og økosystemforvaltning, tillegges vekt. Erfaring med forskning på terrestre arktiske populasjoner og økosystemer, samt problemstillinger som er sentrale for COAT (særlig klimaeffekter), vil også vurderes som fordelaktig.

Søkeren må spesifisere sin erfaring med å undervise og veilede studenter. Spesielt legges det vekt på erfaring i undervisning/veiledning av studiedesign, statistikk og eventuelt annen kvantitativ metodikk (matematiske modellering) på universitetsnivå. Søkeren bes i sin søknad om å gi en skriftlig redegjørelse for sine visjoner om hvordan han/hun kan tenke seg å gjennomføre og utvikle undervisningstilbud og veiledning innen kvantitativ økologisk statistikk på ulike nivåer i studieløpet. Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er det generelle kravet til undervisningskompetanse: dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

UiT har innført krav til pedagogisk basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og slutter seg til UHRs krav til undervisningskompetanse som er utarbeidet i Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. (UHR)

Søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Les mer om pedagogisk mappe her.

Språk

Søkeren må beherske engelsk og være villig til å lære seg norsk innen rimelig tid. Hvordan dokumentere språkkompetanse.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien. Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin, For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Lønn

Stilling som Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Stilling som førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år, jf. statsansatteloven § 9 og universitets- og høgskolelovens § 6-5,1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom ansettelsen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Kjønnskvotering

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Søkere må ta med originale vitnemål og attester til intervju.

Slik søker du

Send inn søknad via www.jobbnorge.no

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • oversikt over pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse

Listen over vitenskapelige arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Andre opplysninger

På denne nettsiden finner du informasjon og utvalgte retningslinjer som er en del av personalpolitikken ved UiT Norges arktiske universitet.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen