Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Professor II i offshore vindteknologi

Søknadsfrist: 27.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter professor II i offshore vindteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.

Fagområdet for stillingen er offshore vindteknologi og fremtidige utfordringer her.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 660 studenter ved instituttet.

Hovedmålet med stillingen er å støtte og utvikle offshore vindkraftutdanning og forskning (forbedre kursinnhold, undervisningsmateriell og forskningstemaer) samt informere og utdanne samfunnet om havvindkraft og dens bærekraft.

Den som ansettes skal være med å bygge kunnskap om avansert utvikling av offshore vindkraftkonsept, forbedret beslutningstaking om ressursbruk og bærekraft samt kunnskapsoverføring mellom akademia og industri.

Stilingen er eksternt finansiert med midler fra UiS-Equinor Akademia-programmet.

Professor II tilsvarer 20% stilling som professor. Ansettelsen gjelder for tre år, og er knyttet til din hovedstilling.

Som professor II vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Du vil også delta i utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forskningspersonale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter professor II med vitenskapelig kompetanse på høyt nivå i samsvar med etablerte standarder for professorkompetanse innenfor fagområdet.

Søkere med spesialisering innenfor offshore vindteknologi foretrekkes.

Du bør ha kunnskap om ett eller flere av følgende:

 • dynamisk analyse av flytende havvindmøller
 • marine operasjoner og installasjon av havvindmøller
 • aerodynamiske belastninger
 • kontrollsystem for havvindmøller
 • modelltesting
 • solid kunnskap innen marin hydrodynamikk og strukturell dynamikk.
 • digitalisering og usikkerhet

Du bør også ha solid industriell erfaring og sterk tilknytning til offshore vindindustri. Det forventes at du er involvert i forskningssøknader og i offshore vind eller relaterte offshore fornybar energiområder.

Nyere publisering og potensiale for fremtidig forskning og utvikling på høyt akademisk nivå innenfor fagområdet vektlegges.

Du bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 133 440 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisningskompetanse. Erfaring fra popularisering / formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Det er en forutsetning at den som ansettes er bosatt i norden.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til professor II stillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A. Treen, tlf: +47 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider.
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen