Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Professor II i energiressurser

Søknadsfrist: 31.10.2019

Institutt for energiressurser søker etter Professor II i energiressurser

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker professor II innenfor energiressurser. Stillingen er organisatorisk tilknyttet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonaltmiljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Fagområdet for stillingen er energiressurser og fremtidige utfordringer i energisektoren.

Stillingen er finansiert av Academia-programmet fra Equinor.

Professor II tilsvarer 20% stilling som professor. Ansettelsen gjelder for tre år, og er knyttet til vedkommendes hovedstilling.

Som professor II vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Du vil også lede an i utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forskningspersonale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter professor II med vitenskapelig kompetanse på høyt nivå i samsvar med etablerte standarder for professorkompetanse innenfor fagområdet.

Søkere med spesialisering innenfor energisektoren generelt (f.eks. geovitenskap, petroleumsteknologi, fornybare kildere, CO2 sekvenstrering) foretrekkes, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.

Hovedformålet med stillingen er å støtte utviklingen av energiressursprogrammet (kursinnhold, undervisning, forskning osv.), i tillegg til å opplyse og utdanne samfunnet om overgangen til en null-utslipps energimiks og bærekraft der både fornybare og ikke-fornybare ressurser er viktige og inkludert.

Målet er å bygge kunnskap om forståelsen omkring energiressursens fysikk for et lavt CO2-samfunn, bedre beslutningsprosessen for ressursbruk og bærekraft.

Den som ansettes bør ha kunnskap om et eller flere av følgende områder:

 • bergartsfysikk
 • data-drevet modellering av komplekse multifysiske og multiskale systemer
 • invers modellering
 • oppskalering
 • signal prosessering
 • statisk og dynamisk formasjonsevaluering med fokus på omfattend energiressurser (for eksempel fornybar og ikke-fornybar energi)
 • digitalisering og usikkerhet.

Fokusområder bør omfatte væskedynamikk, undergrunnsprosesser, CO2-sekvestrasjon og geotermisk energi med hensikt i å få et nullutslippssystem for fremtidens energiblanding (30 års perspektiv).

Nyere publisering og potensiale for fremtidig forskning/kunstnerisk utvikling på høyt akademisk nivå innenfor fagområdet vektlegges.

Du bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 121.500 - 131.600 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings-kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetanse-kravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til professor II stillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider.
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen