LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Professor i pedagogikk

Søknadsfrist: 10.12.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk er del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Instituttet har ansvar for grunnskolelærerutdanning for 1 – 7. trinn og 5 – 10. trinn. Instituttet har ansvar for master i spesialpedagogikk, master i idrettsvitenskap, bachelor i idrettsvitenskap, samt årsstudium i kunst og håndverk, drama og idrett. I tillegg har instituttet ansvar for videreutdanninger i engelsk og matematikk samt veiledning av nyutdannede lærere. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og mange av våre ansatte er også involvert i desentralisert kompetanseutvikling i nært samarbeid med skoler og skoleeiere. Det er i dag ca 90 ansatte og 900 studenter tilknyttet instituttet.

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk søker etter Professor i pedagogikk

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter professor i pedagogikk med vekt på inkluderende pedagogikk. Flere medlemmer i faggruppen i pedagogikk med inkludering som kompetansefelt vil gå av med pensjon de kommende årene. Vi ønsker derfor å rekruttere en person som har kompetanse i dette feltet.

Som professor vil du forske og formidle forskningsresultater innenfor fagområdet, undervise og veilede studenter hovedsakelig på master- og doktorgradsnivå, samt bidra til utvikling av samarbeid med ulike aktører innenfor utdanningssystemet.

Det forventes at du bidrar i arbeidet med å styrke forskningsaktiviteten innenfor fagområdet og til utvikling av innovative arbeidsmåter i undervisning og veiledning, og at du bidrar til innovasjon og verdiskaping basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.

Det forventes også at du har en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for professor.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS), faggruppen i pedagogikk.

Innenfor faggruppen arbeides det aktivt med fagområdet inkluderende pedagogikk, i undervisning og veiledning, og i forskning. Faggruppen i pedagogikk er dessuten involvert i arbeidet med utviklingen av grunnskolelærerutdanningene, blant annet gjennom forskning, utvikling av universitetsskoler og deltakelse i desentralisert kompetanseutvikling. Fagmiljøet er videre involvert i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. I tilknytning til bredden i faggruppens arbeid er det ønskelig å styrke satsingen på fagområdet inkluderende pedagogikk. Sentralt i denne sammenhengen er kunnskapsutvikling om mangfold i barnehage og skole, og om vilkår for barn og unges læring og deltakelse.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter professor med vitenskapelig kompetanse på høyt nivå i samsvar med etablerte standarder for professorkompetanse innenfor fagområdet pedagogikk og/eller spesialpedagogikk. Utdanning tatt utenfor Norge må være godkjent av NOKUT.

Du må kunne dokumentere bred erfaring innenfor undervisning samt forsknings- og utviklingsarbeid i det pedagogiske fagområdet.

Nyere publisering og potensiale for fremtidig forskning på høyt akademisk nivå innenfor fagområdet vektlegges.

Du må ha erfaring med, og evne til å initiere, gjennomføre og lede større forsknings- og utviklingsprosjekter, samt å oppnå ekstern finansiering til disse.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet kan det unntaksvis bli aktuelt å tilby ansettelse med krav om å gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet. Du må ha inngående kunnskap om utdanningssystemet i ett av de skandinaviske land.

For ansettelse som professor må du kunne dokumentere kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning, bred erfaring med veiledning (fortrinnsvis på master- og doktorgradsnivå) og deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Du må beherske norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk, både muntlig og skriftlig, ved ansettelse.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Du må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Videre legges det vekt på

 • evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningens mål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • erfaring fra samarbeid med ulike aktører innenfor utdanningssystemet
 • erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1013, kr 700.000 - 860.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisningskompetanse. Erfaring med popularisering/formidling av forskning og fag, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før oversendelse til sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning før det avgis innstilling.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Lars Rune Waage, tlf 51 83 34 74, epost [email protected] eller
 • Professor Stein Erik Ohna, tlf: 51 83 35 38, e-post: stein.e.ohna@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Annette Falch Lothe, tlf: 51 83 13 61, e-post: [email protected] eller HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 51 83 35 45, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS