Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Professor i finans

Søknadsfrist: 01.10.2019

Handelshøgskolen ved UiS søker etter Professor i finans

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Handelshøyskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi

og administrasjon (siviløkonomutdanning), regnskap og revisjon, erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet (EMBA) samt forskerutdanning (PhD). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som finans, markedsføring, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon, rettsvitenskap, strategi og økonomi. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er omlag 80 ansatte og 1.200 studenter tilknyttet fakultetet.

Handelshøgskolen ved UiS er organisert i tre avdelinger: Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans.

Universitetet i Stavanger søker etter professor til Avdeling for samfunnsøkonomi og finans, Handelshøgskolen ved UiS. Fagområdet for stillingen er innenfor det akademiske feltet finans, med vekt på empirisk analyse av finansmarkeder innenfor bedriftsøkonomi (corporate finance) eller kapitalverdi (asset pricing).

Ansvarsområdene omfatter forskning, veiledning, undervisning, studentvurdering og administrative oppgaver, knyttet til feltene som er nevnt ovenfor. Som professor vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultater innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Du vil også lede an i utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning.

Det forventes at du styrker forskningen ved UiS gjennom å initiere og lede forskningsprogrammer, i tillegg til å gjennomføre individuell forskning og undervisning innenfor rammene av din akademiske disiplin. Det forventes også at du utvikler og underviser kurs, veileder studenter og deltar i studentvurdering på alle nivåer. Det forventes en aktiv deltakelse i utviklingen av Handelshøgskolen ved UiS’ akademiske programmer i bedriftsøkonomi, både på bachelor- og masternivå. Det forventes også at du støtter og deltar i andre aktiviteter ved fakultetet, og tar ansvar for programmer eller prosjekter på tvers av avdelinger.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for professor.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for samfunnsøkonomi og finans. Vi har en sterk forskningsgruppe som arbeider i skjæringspunktet mellom finansmarkeders mikrostruktur og regulering. Søkeren må ha forsket på det høyeste akademiske nivået, på felter som utfyller finansgruppen ved UiS i dette skjæringspunktet. Regulatorisk og juridisk erfaring fra finansmarkedene er også verdifullt med tanke på å bidra til forskningen i finansgruppen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter professor med vitenskapelig kompetanse på høyt nivå i samsvar med etablerte standarder for professorkompetanse innenfor fagområdet. Den som ansettes må ha doktorgrad innenfor finans, og kunne demonstrere fremragende anvendt forskning, undervisning og erfaring fra akademisk administrasjon.

Søkere bør ha en betydelig liste med publikasjoner på høyeste nivå i Academic Journal Guide, utgitt av Chartered Association of Business Schools, og kunne vise til gode evalueringer fra undervisning. Søkeren må kunne dokumentere omfattende akademiske kvalifikasjoner innenfor de sentrale områdene av det akademiske feltet finans, og ha demonstrert vitenskapelig kompetanse innenfor én eller flere deler av fagområdet. Evnen til å initiere og lede forsknings- og utviklingsprosjekter vil bli gitt høy prioritet. Erfaring med innovasjon og kommersialisering av forskning vil også bli vektlagt. Nyere publisering og potensiale for fremtidig forskning på høyt akademisk nivå innenfor fagområdet vektlegges.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråk er norsk og engelsk. Undervisningsspråket på masterprogrammet ved Handelshøgskolen ved UiS spesielt er engelsk, og søkere må beherske engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har

 • evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling
 • erfaring med og evne til å initiere, gjennomføre og lede, større forsknings- og utviklingsprosjekter, samt å oppnå ekstern finansiering til disse
 • formidlet forskningsresultater i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningens mål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning.
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Kvalifiseringsstilling

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse.

Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1013, kr 800.000 - 1.000.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings-kompetanse. Erfaring med popularisering/formidling av fag, fagpolitisk og fagadminstativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før oversendelse til sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til professorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvedelse til professor Bernt Arne Ødegård, telefon 51833787, e-post [email protected], eller til avdelingsleder Christian Jensen, 51834502, [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Kirsten Sikveland, tlf: 51833701, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen