Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Professor i Computational Engineering

Søknadsfrist: 31.10.2019

Institutt for energiressurser søker etter Professor i Computational Engineering

Om stillingen

I samarbeid med norges ledende energiselskap Equinor, Akademinaprogrammet, har UiS opprettet en professorstilling innenfor decision driven computational engineering. Stillingen er organisatorisk tilknyttet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser (IER).

Stillingen er knyttet til et nytt master program i computational engineering med oppstart 2019. Kandidaten skal undervise, utvikle kurs og forske innenfor utvikling og anvendelse av beregningsmodeller, inkludert beslutningsanalyse, relevant for produksjon og transformasjon av energiressurser. Relevante metoder for denne stillingen inkluderer analyse av store datamengder, beslutningsanalyse, operasjonsanalyse, nettverksanalyse, risikoanalyse, økonomisk analyse og systemmodellering. Kandidatens ekspertise ønskes anvendt mot et bredt spekter av beslutnings- og modelleringsutfordringer innenfor energiressurser.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonalt miljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Den som ansettes forventes å ta en ledende rolle innenfor forskning og forskningsbasert utdannelse innenfor fagområdet i samarbeid med kollegaer ved instituttet. Det forventes også at hun eller han etablerer samarbeid med relevante kollegaer ved andre institutt og innenfor de strategiske satsingsområdene etablert ved universitetet.

Verdi skapes ved hjelp gode beslutninger. Gode beslutninger krever domenekunnskap, relevante modeller og data samt en evne til å kunne modellere. Modelleringskunnskaper og erfaring er essensielle elementer som kreves for å ta eller støtte beslutninger i komplekse eller usikre sammenhenger. Gode beslutningsmodeller krever domenekunnskap og data analyse. Denne stillingen krever kunnskap og erfaring innenfor analyse av komplekse ustrukturerte problemer for å generere nødvendig innsikt i beslutningssituasjoner med det resultat at beslutningene og beslutningsprosessene blir effektive og bedre. Den ansatte forventes å ha kunnskap, erfaring og motivasjon for forskning innenfor disse temaene.

Forskningskompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagfelt anses som relevant for stillingen:

 • beslutningsanalyse
 • "computational engineering"
 • data assimilering og data analyse for store datamengder
 • operasjonsanalyse inkludert robust (stokastisk) optimalisering
 • usikkerhetsmodellering og analyse
 • statistikk
 • industriell økonomi
 • system analyse
 • energi ressurser

Det forventes at forskningsaktiviteter har en betydelig internasjonal profil, synlighet og påvirkning med et langtidsperspektiv samt være konsentrert rundt grunnleggende utfordringer og muliggjørende teknologier relevante og viktige for anvendelse og industri.

Instituttet har betydelig tilknytning til norsk og internasjonal industri inkludert en rekke felles forskningsprosjekter.

Forskningsaktiviteter ved instituttet er i stor grad basert på ekstern finansiering hvilket også gjelder utvikling av undervisningstilbud. Den valgte kandidaten må forvente å bruke tid på strukturering og formulering av søknader for ekstern forskningsfinansiering, inkludert fra Norges Forskningsråd, forsknings- og utdannelsesprogrammer innen EU, industrien og andre mulige finansieringskilder.

Master- og doktorgradsstudenter fra IER forventes å være attraktive i det internasjonale arbeidsmarkedet. Den valgte kandidaten vil bidra til instituttets utdanningsprofil og promotere et fremragende utdanningsmiljø via samarbeid med kollegaer, studenter og eksterne interessegrupper. Den valgte kandidaten vil bidra med undervisning på alle nivåer (BSc, MSc og PhD) samt veiledning av master- og doktorgradsstudenter, og postdoktorer.

I tillegg til forskning og undervisning forventes det at kandidaten også er engasjert i generell videreformidling av relevante deler av forskningen til et bredere publikum.

Professoren må også forvente å delta i ledelse og styring av forskningsaktiviteter, undervisning og andre relevante aktiviteter i samarbeid med instituttleder.

Som professor vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Du vil også lede an i utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning, faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for professor.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en person med doktorgrad innenfor et relevant fagområde som kan demonstrere kvalifikasjoner innenfor essensielle temaer i beslutningsanalyse, operasjonsanalyse og "computational engineering" med dyp vitenskapelig kompetanse innenfor et eller flere av disse temaene.

For å tilfredsstille kravene til professorstillingen må du kunne demonstrere internasjonal erfaring og ha en betydelig publikasjonsliste med artikler i fagfelles vurderte journaler og andre relevante internasjonale publikasjonskanaler. Du må dokumentere evne til generere eksterne forskningsfinansiering fra relevante kilder, være internasjonalt anerkjent og kunne initiere og lede forskning på høyt internasjonalt nivå.

Dersom det viser seg umulig å finne kandidater med tilstrekkelig vitenskapelig ekspertise vil UiS vurdere å ansette den beste kandidaten i en førsteamanuensis stilling. Dette krever at kandidaten har en god publiseringsbakgrunn med hensyn på antall artikler i fagfellesvurderte journaler og andre relevante internasjonale publiseringskanaler. Tildeling av ekstern forskningsfinansiering, erfaring innenfor relevante forskningsprosjekter inkludert ledelse av slike prosjekter og relevant samarbeid med industri bør dokumenteres og vil bli vektlagt i vurderingen. Kandidaten må ha et forskningspotensiale som sannsynliggjør at vedkommende vil bli kvalifisert som professor i løpet av en femårs periode etter ansettelse.

Du må kunne demonstrere kommunikasjonskunnskaper som kvalifiserer til fremragende undervisning, veiledning og disseminasjon samt ha gode samarbeidsevner nødvendig for deltakelse og forskning i fellesprosjekter. Erfaring fra industri og relevant samarbeid med industri anses som meget gunstig.

Vi er spesielt interesserte i søkere med spesialisering innenfor beslutningsanalyse, data analyse, operasjonsanalyse, anvendt matematikk eller "computational fysikk", men ser også gjerne søkere med bakgrunn innenfor andre relaterte områder. Kandidatens ekspertise bør være anvendelig for et bredt spekter av beslutnings- og modelleringsutfordringer innenfor energiressursstyring.

Publikasjoner av nyere dato og potensiale for fremtidig forskningsutvikling på et høyt akademisk nivå innenfor de nevnte fagområdene vil bli foretrukket.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innenfor en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har

 • evne til inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling
 • erfaring med og evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, lede og gjennomføre større forsknings- og utviklingsprosjekter
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningens mål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning.
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1013, kr 754 900 - 848 800 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider/dokumenter og dokumentert undervisningskompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til professorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • kort beskrivelse av planlagte forskningsaktiviteter
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen