Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor innenfor folkehelse / arbeidshelse

Søknadsfrist: 01.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig treårig stilling som postdoktor innenfor folkehelse/arbeidshelse ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse. Stillingen er ledig fra 1. april 2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 170 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 2000 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.


Avdeling for folkehelse skal bidra til helsefremming og forebygging av akutte og langvarige helseplager og deltakelsesutfordringer i skole og arbeidsliv. Avdelingen har fokus på deltakelse og egenhåndtering av sykdom, og bidrar til kunnskap for å forstå helse, sykdom og deltakelsesutfordringer, samt hvordan personer med langvarige helseplager opplever å mestre og leve med disse. Avdeling for folkehelse har ca. 45 ansatte med kompetanse som dekker utvikling av kunnskap om effekter for bedre helse og økt deltakelse, samt kost/nytte på samfunns- og gruppenivå, og hvordan tjenester oppleves på individnivå. Avdelingen utfører tverrfaglig helseforskning og velferds- og helsetjenesteforskning.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

I åremålsperioden inngår pliktarbeid i form av faglig utviklingsarbeid og veiledning, samt noe undervisning. Postdoktor vil det første året delta på NyTi, som er universitetets veiledning- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Forskningsprosjektet postdoktoren vil være tilknyttet inngår i forskningsmiljøet Samfunnsdeltagelse i skole og arbeidsliv og heter The NOW WHAT2 PROJECT: Rethinking return to work services for long term sick listed employees og har som mål å teste ut en ny kunnskapsbasert modell for oppfølging av langtidssykmeldte.

Modellen har fokus på en alternativ identifisering av helsebarrierer og deltagelsesbarrierer, og involverer tilbud fra NAV, arbeidsplassen og helsetjenesten. Postdoktoren vil derved ha tett kontakt med praksisfeltet. Vi bruker teknologi i både den nye tilnærmingsmåten, samt at det er aktiv bruk av e-helsetjenester. Det vil være fokus på tjenesteinnovasjon, implementering, effekter, prosessevaluering og kost-nytte, så derved er det spesielt ønsket at kandidaten behersker kvantitative metoder godt.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kvalifikasjoner

Du må fremlegge en to siders beskrivelse i søknaden om hvordan du kan bidra i det omtalte forskningsprosjektet, ut fra din kompetanse, både forskningsmetodisk og faglig. Det må fremgå eksplisitt på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging, og hva som er det personlige målet med postdoktorutdanningen.

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor det helsvitenskpelige fagområdet, eventuelt ha sosialfaglig bakgrunn. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • relevant metode og/eller substanskompetanse
 • beherske et skandinavisk språk og ha god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Videre vektlegges:

 • forskningsrelatert relevans og innovasjon
 • stor arbeidskapasitet
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • et to-siders motivasjonsbrev som viser hvorfor du er riktig kandidat til stillingen
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste og inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen