Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i kunst og estetikk i barnehagen

Søknadsfrist: 27.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålstilling som postdoktor i kunst og estetikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehageutdanning. Stillingen er ledig fra 01.08.2020.

Fagområdet for stillingen er Kunst og estetikk i barnehagen. Prosjektet skal ha fokus på estetiske og emosjonelle læreprosesser knyttet til de yngste i barnehagen.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for barnehagelærerutdanning, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for barnehagelærerutdanning (bachelor), mastergradsutdanning i barnehagevitenskap, medansvar for doktorgradsutdanning, samt etter- og videreutdanningsvirksomhet for barnehagelærere. Instituttet har også ansvar for et halvårlig studieprogram for utvekslingsstudenter, Comparative Educational Studies.


Institutt for barnehagelærerutdanning har en sentral rolle i FILIORUM, senter for barnehageforskning. Forskningssenteret ble etablert ved Universitetet i Stavanger i august 2018 og er finansiert av Forskningsrådet med 25 millioner over fem år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fem år.

Instituttets visjon er å være nyskapende og innovative på forskning og undervisning innenfor barnehagefeltet. Virksomheten ved instituttet skal preges av kvaliteter og verdier knyttet til barnehagefeltet, som åpenhet og nysgjerrighet, utforskningstrang og læring, lek og kreativitet, relasjoner preget av ansvar og respekt, samt et tydelig samfunnsengasjement. Instituttet skal utdanne kompetente, motiverte og samfunnsengasjerte barnehagelærere. Det er i dag 60 ansatte og cirka 700 studenter tilknyttet instituttet.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Postdoktorstillingen er knyttet til FILIORUM, senter for barnehageforskning finansiert av Norges forskningsråd. Senteret startet opp august 2018 og har fokus på forskning knyttet til kvalitet i den mangfoldige barnehagen. FILIORUMs overordnede mål er å fremme tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn. Senteret vil bidra med nyskapende forskning på kvalitet for mangfold, innovasjon og politikkutforming. FILIORUM vil være et nasjonalt knutepunkt for barnehagesektoren, og formidling på alle nivåer er høyt prioritert.

Stillingen skal knyttes til prosjektet «Scenekunst til alle små» og utvikle data relatert til disse forestillingene. I dette prosjektet inviteres over 2000 barnehagebarn til et kunstnerisk møte våren 2020. Postdoktorstillingen skal studere de yngste barnas (under tre år) meningsskaping i slike møter, non-verbal kommunikasjon, samt undersøke hvordan dette prosjektet kan relatere seg til barnehagens praksis. Det pågår en svært viktig diskusjon omkring kunstneriske opplevelser og barnehagene i kunstfeltet nå, og dette demokratiske prosjektet er i sin natur et viktig bidrag inn i denne formidlingsdiskusjonen.

Søkeren må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av postdoktorprosjektet inkludert en plan over publisering.

Prosjektbeskrivelsen for postdoktorarbeidet må knytte seg opp til "Scenekunst til ALLE små" og til spørsmålsstillinger i FILIORUMs prosjektbeskrivelse.

Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til søkerens kompetanseoppbygging.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet og universitetet.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor kunstpedagogiske fag eller annet relevant fagområde. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet, forskingsrelatert relevans og innovasjon
 • internasjonal erfaring og internasjonale nettverk
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Grete Marnburg, tlf: 51833545, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektbeskrivelse- og plan
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste og inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen