Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i energiteknologi

Søknadsfrist: 01.08.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i energiteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP). Stillingen er ledig fra september 2020.

Universitetet, og spesielt Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet, har valgt energi som ett av sine strategiske områder for framtidig forskning og utvikling. Matematisk modellering og studier av energisystemer er blant kjerneaktivitetene til energigruppen ved IEP.

Postdoktoren vil være tilknyttet prosjektet «Innovation in Underground Thermal Energy Storages with Borehole Heat Exchangers” (BHEsINNO).

Geotermisk energigenerering og lagring av varme i undergrunnen er ett av flere alternativer på veien mot mer karbonfattige energiløsninger. “Innovation in Underground Thermal Energy Storages with Borehole Heat Exchangers” er et bilateralt samarbeidsprosjekt som skal utvikle tekniske løsninger knyttet til bruk av geotermiske varmepumper og varmevekslere i brønner. Det vil fokuseres bade på tekniske løsninger som kan utfordre konvensjonell geotermisk energigenerering og på praktisk implementering som gjør de nye løsningene økonimisk levedyktige.

Sentrale forskningsaktiviteter vil være:

 • evaluering av metoder basert på kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker
 • innsamling og analyse av eksperimentelle og simulerte data i samarbeid med prosjektpartnerne
 • utvikling og validering av modeller basert på de innsamlede dataene
 • sørge for at de utviklede modellene er brukervennlige
 • formidling av resultatene gjennom publikasjoner

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra EEA og Norway Grants: Polen.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Kvalifikasjoner

Du må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging.

Kompetansekrav /kvalifikasjonskrav:

 • doktorgrad innen maskinteknikk foretrekkes, men søkere med andre relevante spesialiseringer vil bli vurdert. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Du bør ha:

 • god kunnskap om geotermisk energi og varmevekslere brukt i brønner
 • praktisk erfaring med teknisk-økonomisk analyse og modellering av energisystemer
 • kunnskap om fysikkbasert modellering og numeriske metoder og
 • gode ferdigheter innen programmering og bruk av kommersiell programvare.

Relevant industrierfaring og god fomidlingsevne er en fordel.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet, forskingsrelatert relevans og innovasjon
 • internasjonal erfaring og internasjonale nettverk
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 -590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinne til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektbeskrivelse- og plan
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste og inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen