Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor biologisk kjemi

Søknadsfrist: 05.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig to-årig stilling som postdoktor i biologisk kjemi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Stillingen er ledig fra 01.01.2020.

Fagområdet for stillingen er biologisk kjemi innenfor DNA-reparasjon, epigenetikk og kreft.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi, kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggende kjemiundervisning ved fakultetet. Det er i dag 80 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 350 studenter er tilknyttet instituttet.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet. Den som ansettes må regne med kortere opphold ved samarbeidende institusjoner dersom nødvendig. Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt med Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Postdoktoren vil være tilknyttet prosjektet "DNA Base Excision Repair Enzymes in Epigenetics, Immune Function and Cancer".

Tumor- og kreftceller oppstår som et resultat av mutasjoner i cellevekstregulerende gener. Mutasjoner dannes pga at basene i DNA forandres kjemisk og deretter feil-leses ved replikasjon. En av de viktigste beskyttelsesmekanismer er derfor DNA-reparasjonsproteiner som fjerner kjemisk modifiserte eller skadde baser før replikasjon. Prosjektet fokuserer på DNA-baseutkuttingsreparasjonsproteiner, som reparerer baser modifisert av vann, reaktive oksygenderivater og metylerende agens. Disse proteinene er ofte forandret, eller genene deres kan være forskjellig regulert, i tumorceller. Det kan påvirke kreftprognose, men også behandlingsmuligheter. DNA-baseutkuttingsreparasjonsproteiner kan derfor være mål for moderne molekylær kreftbehandling, samtidig som de kan påvirke tradisjonell behandling ved cytostatika. Prosjektet tar sikte på å finne sammenhenger mellom polymorfi til utvalgte reparasjonsgener, fortrinnsvis slike som koder for DNA-glykosylaser, og tumorbiologi. Polymorfi gir endret proteinstruktur og biokjemi. Eventuelt kan regulering av reparasjonsgener påvirkes ved mutasjoner, promoter-metylering eller histon-modifikasjoner. Cellulær nedbrytning og aktivitet til respektive enzymer kan endres ved kovalent modifisering som f.eks. fosforylering.

Kvalifikasjoner

Forskningsprosjektet er multidisiplinært og kombinerer metoder fra molekylærbiologi/biomedisin med tradisjonell biokjemi samt bioinformatikk.

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor fagområdet. Søkere med bakgrunn i minst et av følgende (eller relaterte områder) vil bli vurdert: biologisk kjemi/biokjemi, molekylærbiologi/biomedisin, mikrobiologi og biofysikk. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Kandidater med forskningserfaring innenfor områder/teknologi knyttet til prosjektet vil bli foretrukket.

Videre vektlegges:

 • doktorgradens relevans og faglig relevante publikasjoner
 • internasjonal erfaring og internasjonale nettverk
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523.200 - 542.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf: 51833525, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste og inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen