Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor / stipendiat knyttet til medisinsk satsing

Søknadsfrist: 20.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som postdoktor/stipendiat knyttet til prosjektet "Inflammatory bowel disease and the intestinal eukaryome" ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi,biovitenskap og miljøteknologi. Stillingen er ledig fra 01.01.2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kjemi, biovitenskapog miljøteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi, kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggende kjemiundervisning ved fakultetet. Som en del av instituttet inngår forskningssenteret Core - Senter for organelleforskning. Det er i dag 80 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 350 studenter er tilknyttet instituttet.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er tildelt en strategisk rekrutteringsstilling knyttet til medisinsk satsing. Stilingen skal styrke den medisinske satsingen ved universitetet i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, som en del av oppbygningen av et større medisinsk fagmiljø ved UiS.

Ved ansettese som stipendiat er dette en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen finansieres for tre år i 100% forskerstilling, alternativt fire år med 75% forskerutdanning og 25% pliktarbeid, eller i et deltidsforløp med minst 50% forskerutdanning per år. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Ved ansettelse som postdoktor, så er dette en karrierestilling der formålet er å styrke forskningen, samt å gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på vitenskapelig toppstilling. Stillingen finansieres for to år i 100% stilling, eller inntil fire år i 50% stilling. Stillingen kan også inneha pliktarbeid som undervisning og veiledning. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Gastrointestinale sykdommer er fortsatt forbundet med betydelig morbiditet og mortalitet i den vestlige verden. Selv om disse sykdommer før ble sett som en sykdom av de mer utviklede nasjoner, så ser man at forekomst også på verdensbasis er økende. Økingen kan være forbundet med endrende matvaner i andre ikke-vestlig land. Inflammatorisk tarmsykdommer som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt kan ha store konsekvenser for både pasienter (nedsatt livskvalitet) og samfunnet (store kostnader ift diagnositkk og behandling).

Mikrobielle profileringsstudier hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom har indikert at tarmmikrobiomet hos pasienter skiller seg fra det hos friske individer. Hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom finner man både en nedgang i bakterier som er bare anaerobe og i tillegg et skift mot bakteriet som er fakultative anaerober, noe som antyder en rolle for oksygen i tarmdysbiose. Globalt sett har man mest oppmerksomhet rundt den rollen tarmens mikrobiom har for helse, mens rollen til de mikrobielle eukaryoter ofte blir ignorert. Det er tydelige koblinger mellom forskjellige sykdommer og den mikrobielle sammensetningen av tarmen. Derfor brukes i økende grad behandlinger med probiotika for å manipulere tarmen mikrobiom, eller fekal transplantasjoner fra sunne givere. Dette prosjektet tar sikte på å undersøke rollen som eukaryomet (det eukaryote mikrobiomet) i tarmen til pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (se Stensvold and van der Giezen 2018 Associations between gut microbiota and common luminal intestinal parasites. Trends in Parasitol. 34, 369-377).

Dette prosjektet er under veileding av eksperter på tarmsykdom (kliniker Tore Grimstad), klinisk histopatologi (Professor II Emiel Janssen) og tarm molekylær mikrobiologi (Professor Mark van der Giezen). Stavanger universitetssykehus er involvert i flere kliniske studier (ledet av kliniker Tore Grimstad) med sikte på å forstå inflammatorisk tarmsykdom, behandling og forbedre livskvaliteten. Dette prosjektet vil fokusere på å studere den mulige koblingen mellom tarmmikrobielle eukaryoter (eukaryomen) og irritabel tarmsykdom.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen er primært tiltenkt søkere med medisinsk embetseksamen eller innenfor biologi. Søkere med medisinsk utdanning oppfordres til å søke.

For ansettelse som stipendiat og opptak på doktorgradsprogrammet ved UiS kreves normalt en femårig mastergrad. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet skal begge hver for seg tilsvare B eller bedre. Kandidater med medisinsk embetseksamen uten bokstavkarakter tas opp etter særskilt vurdering.

Vi søker kandidater med resent erfaring innen relevante felt som molekylær parasitologi, bioinformatikk eller molekylær mikrobiologi; eller tilsvarende kvalifikasjoner som kan gi grunnlag for å fullføre doktorgrad.

For ansettelse som postdoktor:

PhD med spesialisering innenfor intestinal mikrobiologi, molekylær biologi og bioinformatikk har preferanse, men søkere med spesialisering innenfor relaterte emner vil også bli vurdert. Doktorgradsavhandlingen må være levert til vurdering innen stillingens søknadsfrist.

Søker må vise til erfaring innenfor bioinformatikk og molekylær mikrobiologi (helst molekylær parasitologi)

Videre legges det vekt på:

 • vedlagte vitenskapelige arbeider og at du er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • at du har egenskapenr for å kunne fullføre prosjektet innenfor ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn som stipendiat etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.000 - 624.000 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Lønn som postdoktor l.pl 17.510 kode 1352 kr 520.000 - 754.000 bto pr år med lønnsutviklng etter ansiennitet i stillingen.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Professor Mark van der Giezen, tlf: +47 51 83 44 93, e-post: mark.vandergiezen@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf: +47 51 83 35 25, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • søknadsbrev som også beskriver motivasjon for å søke stillingen
 • vitnemål og attester
 • referanser
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen