Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Postdoktor i sosialantropologi

Søknadsfrist: 28.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

En stilling som postdoktor i sosialantropologi er ledig ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV) ved UiT - Norges arktiske universitet. Stillingen er knyttet til prosjektet "Arctic Silk Road", finansiert av Norges forskningsråd (https://en.uit.no/project/arcticsilkroad).

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på tre år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

For ytterligere informasjon om stillingen (og prosjektet), kontakt:

  • Instituttleder, professor Anne Britt Flemmen, tlf.: + 47 77644339, e-post: [email protected] eller
  • Prosjektleder, førsteamanuensis Natalia Magnani, + 47 40562306, e-post: [email protected]

Du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Tilhørighet

Institutt for samfunnsvitenskap er en del av Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og har omtrent 65 fakultets- og ph.d.-stillinger i sosiologi, statsvitenskap, samfunnsplanlegging, sosialantropologi og visuelle kulturstudier. Avdelingen betjenes av syv administrative stillinger.

Stillingens forskningsområde/prosjekt

Postdoktoren forventes å gjennomføre forskning som gir langsiktige perspektiver (f.eks. historisk, etnografisk, arkeologisk) på nåtidige infrastrukturers sosiale og materielle liv. Dette gjelder i bredere forstand sammenvevingen mellom materialitet, infrastruktur og sosial endring enten i Arktis eller i et sammenlignbart case hvor som helst i verden. Bruk av digitale og/eller lokalsamfunnsbaserte metodologier for å svare på disse spørsmålene er velkomne. I tillegg vil postdoktoren være involvert i den av aktivitetene til Arctic Silk Road prosjektet som er mest relevant for deres erfaring. Postdoktorprosjektet skal utvikles i dialog med prosjektlederen.

Forskningsgruppe

Postdoktoren skal delta i Arctic Silk Road prosjektgruppen. Forskningsrådsprosjektet følger de sosiale og materielle livene til globale infrastrukturer på tvers av tid og rom. "Arctic Silk Road" refererer til infrastrukturplaner som vil lette varestrømmen mellom det nordøstlige Kina og markedene i Europa gjennom en nordlig sjøvei og smeltende havis. Den inneholder planer for en arktisk jernbane som krysser det transnasjonale Samisk hjemlandet (Sápmi) fra Rovaniemi i Finland til den største skipshavnen i Kirkenes i Norge, og oppbyggingen av en arktisk havn og jernbaneinfrastruktur langs den russiske kysten. Nasjonale og internasjonale diskusjoner har resultert i usikkerhet, håp og protest blant lokalbefolkningen langs den planlagte ruten. Dette vever nye relasjoner mellom Samiske lokalsamfunn som praktiserer selvberging og livsstiler basert på doudji, beboere i utsatte nordlige industrisamfunn, nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner. Samtidig har det utløst minner om den fortidige industrielle utviklingen og dens konsekvenser for selvberging og lokal produksjon.

Gjennom en materiell linse sammenligner prosjektet:

1) konkurrerende visjoner om den arktiske silkeveien langs dens forventede ruter, og

2) undersøker hvordan infrastrukturen i disse regionene har formet sosiale og territorielle relasjoner gjennom tidene.

Gjennom samarbeid med lokalsamfunn, håndverkere og museumskonservatorer, vil funn fra prosjektet bidra til den pågående diskusjonen om infrastrukturelle påvirkninger og selvbestemmelse i Sápmi.

Prosjektmedlemmer inkluderer partnere ved Giellagas Institute (Oulu University), Sámi Allaskuvla, og tilknyttede forskere fra University of Cambridge, Sámi Museum Siida (Inari), Harvard University og lokale samiske organisasjoner.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves norsk doktorgrad i samfunnsvitenskap, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.

Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stilling som postdoktor, men du kan søke på stillingen dersom du har levert avhandlingen til vurdering for doktorgrad. Avhandlingen må legges ved søknaden. Du må ha disputert før oppstartdato.

Kandidaten må beherske engelsk muntlig og skriftlig.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlige egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Vi kan tilby

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Hvis du mottar et personlig utenlandsstipend fra NFR, kan det i tillegg søkes om forlenget finansiering av postdoktorstipendet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder).

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

  • Søknadsbrev (ca. 2 sider, inkludert forskningserfaring og forslag til prosjekt)
  • CV inkludert liste over vitenskapelige arbeider
  • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
  • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
  • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Arbeidsbetingelser

Arbeidstiden er forbeholdt forskning, forskningsrelaterte aktiviteter, og forskningsadministrasjon.

Den vellykkede kandidaten vil bistå Arctic Silk Road prosjektet i henhold til deres personlige erfaring og styrker, med inntil 15% pliktarbeid.

Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Den vellykkede kandidaten må være villig til å engasjere seg i den pågående utviklingen av disiplinen og universitetet, og må ha sin daglige arbeidsplass ved UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).   UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS