LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i prosjektet "Multilectal Literacy in Education"

Søknadsfrist: 30.09.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur (ISK) er det ei ledig stilling som postdoktor i prosjektet Multilectal Literacy in Education (MultiLit). Stillinga er tilknytta språkforskningssenteret UiT Aurora Center for Language Acquisition, Variation & Attrition: The Dynamic Nature of Languages in the Mind (AcqVA Aurora).

Arbeidsstedet er ved UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø. Den som blir ansatt må regne med en god del reisevirksomhet i forbindelse med datainnsamling/feltarbeid.

MultiLit-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2020–2024. Det ledes fra Høgskulen på Vestlandet, avd. Sogndal, og har flere nasjonale samarbeidspartnere, blant annet UiT. Prosjektet har også flere samarbeidspartnere i Nederland.

Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling med ansettelsesperiode på 2 år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

ISK har 83 fast ansatte, 16 professor II og rundt 25 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger.

Instituttet har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), samisk språkteknologi (GIELLLATEKNO og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering, Multilingual North, Diversity, Education and Revitalisation (MULTINOR).

Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Voices), Just Literature (JUL) samt LAMCOM – Libraries, archives, and museums in the community.

ISK tilbyr undervisning i lingvistikk, allmenn litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitskap og språkvitenskap.

Om prosjektet

MultiLit er et prosjekt som undersøker ulike sider ved norske barn og unges ulike tilegning og praktisering av distinkte norske skriftkoder: bokmål, nynorsk og skriftlig dialekt.

Hovedspørsmålet i prosjektet er om det finnes målbare sammenhenger mellom ulike språkkompetanseprofiler og læring. Undersøkelsene tar utgangspunkt i en pre-teoretisk antakelse om at det finnes tre ulike hovedprofiler: (i) ei trilektal nynorskgruppe som mestrer alle de tre kodene, (ii) ei bilektal bokmålsgruppe som primært mestrer og bruker bokmål og dialekt i skrift, og (iii) ei monolektal bokmålsgruppe som primært bare bruker bokmål. Gjennom et samarbeid med nederlandske forskere undersøkes hoved- og delspørsmål også i andre språkkontekster som den frisiske.

MultiLit-prosjektet omfatter følgende fire delprosjekt/arbeidspakker:

WP1 Language separation in multilectal and monolectal adolescents

WP2 Written norms among multilectal and monolectal adolescents

WP3 Early standard language stimulation in multilectal and monolectal contexts

WP4 Developmental effects in multilectal and monolectal adolescents

Den utlyste postdoktorstillinga skal særlig knyttes til arbeidet i WP4 som gjennom psykometriske tester og analyser av tilgjengelig registerdata (skoleresultat, sosioøkonomiske forhold) skal undersøke om det er systematiske korrelasjoner mellom ulike språkkompetanseprofiler og kognitive ferdigheter så vel som akademiske prestasjoner.

Videre er det tett samarbeid mellom WP4 og WP1 som særlig skal undersøke hvordan deltakere med ulike språkkompetanseprofiler prosesserer ulike nærstående lingvistiske varieteter.

Søkere bes beskrive sine kvalifikasjoner for oppgavene i de to arbeidspakkene nærmere, og hvordan de ser for seg at de kan bidra til prosjektet som helhet. Full prosjektbeskrivelse kan fås ved å vende seg til de oppgitte kontaktpersonene.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Professor Göran Söderlund, leder av WP4, Telefon: +47 57676069, E-post: [email protected]
 • Førsteamanuensis Björn Lundquist, leder av WP1, Telefon: +47 77646571, E-post: [email protected]
 • Professor Øystein A. Vangsnes, leder av MultiLit-prosjektet, Telefon: +47 77645742, E-post: [email protected]
 • Fungerende instituttleder Cathrine Theodorsen, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

For ansettelse som postdoktor kreves norsk doktorgrad i språkvitenskap, psykologi, kognisjonsvitenskap eller fra et annet fagfelt relevant for stillinga. Kandidater med tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad kan også søke. Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stilling som postdoktor, men man kan søke på stillinga om man har levert avhandlinga til vurdering for offentlig forsvar innen søknadsfristen. Avhandlinga må legges ved søknaden og disputas må være gjennomført før tiltredelsesdato.

Det ønskes søkere med erfaring og kunnskaper innenfor ett eller flere av følgende områder:

1) erfaring med å forske på barn og unge i skolealder

2) erfaring med å bruke digitale tester (offline og online)

3) kunnskaper i statistikk og hypotesetesting

4) kunnskaper om språktilegnelse og språkutvikling

Disse kvalifikasjonene vil bli særlig vektlagt i bedømmelsen og rangeringa av søkerne. Videre er det en fordel med kunnskaper om skriftspråksutvikling og om kognitiv psykologi og hjernefunksjoner.

Ved bedømmelsen skal hovedvekta legges på søkers kvalifikasjoner for tematikken i MultiLit-prosjektet generelt og de to nevnte delprosjektene spesielt, samt på kvaliteten i tidligere forskning og innleverte vitenskapelige arbeid. Erfaring fra popularisering/formidling, fagpolitisk og administrativt arbeid vil telle positivt.

Søkere må ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk. Gode kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk er ønskelig.

I vurderinga av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillinga.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Beskrivelse av søkerens siste forskningsprosjekt og relevans til den utlyste stillingen (maks 2 sider)
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle akademiske grader
 • CV
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil tre

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS