Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Postdoktor i økologi

Søknadsfrist: 18.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig en stilling som Postdoktor i økologi. Stillingen er plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi og forskningsgruppen Nordlige populasjoner og økosystemer.

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med en varighet på tre år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Arbeidsstedet er ved UiT i Tromsø. Du må kunne tiltre stillingen innen rimelig tid etter du har mottatt tilbudet.

Stillingens forskningsområde/prosjekt

Stillingen vil være knyttet til FRIPRO prosjektet “Bør vi forvalte en vill plantes økosystem-bjørnetjenester?” (MONEC), finansiert av Norges forskningsråd. MONEC er et tverrfaglig prosjekt som omhandler fire hovedmål: 1) Dokumentere utbredelsen, og nylig endret utbredelse, av den allelopatiske planten krekling; 2) Teste sammenhengen mellom utbredelsen av krekling og økosystem tjenester; 3) Teste forvaltningsmetoder for å redusere utbredelsen av krekling i beitemark til utøvere innen reindrift og sauehold, samt; 4) Vurdere den langsiktige økologiske og økonomiske fordelen av å forvalte en plante som krekling.

Postdoktoren vil få et særlig ansvar for å nå de tre første målene og vil være sentralt deltagende i det fjerde målet i MONEC-prosjektet.

Postdoktoren vil gjøre statistisk modellering med utbredelses-data, såkalt artsdistribusjonsmodellering, og se på sammenheng mellom økosystem tjenester og utbredelsen av krekling. Postdoktoren vil jobbe med oppfølgingen av eksperimenter og videre data-analyse av forvaltningsmetoder for å redusere utbredelsen av krekling. Postdoktoren vil videre jobbe nært med prosjektets PhD-student i økonomi, for å sikre data om økosystem tjenester inn i bioøkonomiske modeller. Postdoktoren vil ta aktiv del i møte-, felt- og laboratoriearbeid for prosjektet, samt ta sin del av ansvaret for offentliggjøring og formidling av prosjektet.

Den som blir tilsatt forventes å være tilstede i Tromsø når dette kreves for gjennomføringen av prosjektet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • norsk doktorgrad i økologi eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad
 • vesentlig erfaring fra feltarbeid i tundra-områder
 • solid erfaring i statistisk analyse og erfaring med ulike statistiske modeller
 • erfaring fra tverrfaglig samarbeide
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Språkkunnskaper:

Stillingen krever gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper, samt muntlig beherskelse av norsk eller et annet skandinavisk språk.

Det vil vektlegges at du har publisert vitenskapelige arbeider fra doktorgraden og/eller annen forskningsaktivitet, og kan vise til erfaring i hvordan økologisk teori kan testes.

Det er en fordel om du har god kjennskap til floraen og andre økosystemkomponenter i det nordlige Fennoskandia, spesielt innen alpin tundra. Det er videre en fordel om kandidaten har erfaring med analyser av jord.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Dokumentasjon på de språkferdigheter stillingen krever. Se hvordan du kan dokumenterer språkkunnskaper.
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum 2 sider som også skal inneholde en fremdriftsplan
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som postdokotor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvis du mottar et personlig utenlandsstipend fra NFR, kan det i tillegg søkes om forlenget finansiering av postdoktorstipendet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder).

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS