LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i populisme og bærekraftig utvikling

Søknadsfrist: 15.08.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 170 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to.

Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.


Institutt for medie- og samfunnsfag tilbyr studier og driver forskning innenfor, endringsledelse, energi/miljø/samfunn, sosiologi, dokumentarproduksjon, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk. Det er i dag 45 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og om lag 900 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har en ledig stilling som postdoktor i populisme og bærekraftig utvikling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Stillingen strekker seg over to år og starter senest i 2022.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Bærekraft, klimaendringer og miljøspørsmål har ofte mobilisert for motstand fra høyrepopulister. Fra posisjoner i og utenfor parlamentene har disse kreftene presset tilbake nasjonal politikk og regulering som er ment å vedta bærekraftige overganger. Slike aktører har også sørget for at støtte til internasjonale avtaler tilbaketrekkes. På en annen side har vi sett fremveksten av en såkalt grønn populisme med potensial til å drive og mobilisere bred folkelig støtte for bærekraftige overganger. Slike inngrep i det sammenhengende klima- og biologisk mangfoldskriser har blitt utført av henholdsvis Greta Thunberg og Extinction Rebellion. Disse trendene reiser spørsmålet om det er en sammenheng mellom politikken for bærekraftig utvikling og mønstre for folkelig støtte til populistiske partier og bevegelser.

Med et utgangspunkt i feltet som er skissert ovenfor, vil forskningsprosjektet til postdokteren være i skjæringspunktet mellom populisme og bærekraftige overganger, med fokus på ett eller flere av følgende delemner:

 • Politiske grenser i bærekraftspolitikk: Hvordan bidrar ulike populistiske partier, bevegelser og individuelle personer til å trekke og tegne om politiske grenser, og hva er implikasjonene for bærekraftige overganger?
 • Hybride mediesystemer og bygging av publikum: Hvordan har fremveksten av hybridmediesystemer endret de sosiopolitiske forholdene for å oppnå bærekraftige overganger, og hvordan har populistiske strategier utnyttet disse forholdene for å skape publikum til støtte for deres politiske mål?
 • Diskursive strategier og politiske prosesser i forhold til populistisk politikk, bærekraftig utvikling og miljøansvar.
 • Lokal motstand mot globale løsninger knyttet til bærekraftig utvikling og miljøansvar.
 • Grønn og venstrepopulisme: Hva skjer når populistiske strategier brukes til støtte for bærekraftige overganger snarere enn mot dem?
 • Post-sannhetspopulisme: Forskning på konstruksjon av alternative fakta og kunnskapsinstitusjoner som trosser etablerte sannheter, ordinær konsensus og autoriteter.

Postdoktoren vil samarbeide med professor Hande Eslen-Ziya og den tverrfaglige forskergruppen om populisme, anti-kjønn og demokrati. Stipendiaten forventes også å samhandle med kolleger på tvers av IMS, inkludert forskergruppen om sosial og romlig rettferdighet i Times of Transition.

Forskningsgruppen om «Populism, anti-gender and democracy» samler forskere på tvers av fagområder for å studere både høyre- og venstrepopulisme, «anti-gender» mobilisering og dens virkninger på demokratiet. Gruppen organiserer seminarserien «Fringe Talks» med internasjonale foredragsholdere, driver internasjonalt samarbeid og sørger for publikasjoner om disse temaene. Gruppen for sosial og romlig rettferdighet i Times of Transition samarbeider om rettsrelatert forskning i skjæringspunktet mellom tre pågående overganger: den grønne overgangen, den deltakende svingen og smart digitalisering. Gruppen har også tette samarbeidsforbindelser med norske kommuner og andre eksterne partnere, samtidig som de søker å bygge og utvikle et internasjonalt nettverk av forskere som arbeider med disse temaene.

Kvalifiseringsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med prosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Prosjektforslag

Som søker må du fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt innenfor fagområdet. Prosjektforslaget må vise hvordan du vil gå fram for å gjennomføre forskningsarbeidet, hva som vil være de sentrale problemstillingene og hypoteser, hvilke teorier og metoder du vil anvende, publiseringskanaler og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging. Prosjektforslaget vil inngå i kompetansevurderingen.

Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplan utformes i samråd med veileder(e) i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad i sosiologi eller innenfor tilsvarende disipliner med en spesialisering som er relevant for prosjektet. Avhandlingen må være levert til evaluering innen søknadsfristen for stillingen og godkjent før tiltredelse.

Du må ha god ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Annette Falch Lothe, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektforslag
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS