LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 22.03.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Det juridiske fakultet

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet er det en ledig stilling som postdoktor tilknyttet forskningsgruppen i barnerett.

Stillingen er tilknyttet Det juridiske fakultet med arbeidssted i Tromsø. Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 16 tilsatte i administrative stillinger. Fakultetet har senteret Norsk senter for havrett (NCLOS) og forskergrupper i forvaltningsrett, Crime control and Security Law, formuerett, barnerett, same- og urfolksrett og statsrett. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (LL.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Nærmere opplysninger fremgår av hjemmesiden www.jus.uit.no.

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på 3 år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingen vil i tillegg bli tillagt undervisning og tilsvarende arbeid for UiT i inntil 20% stilling.

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsfelt

Barn har en rekke materielle rettigheter, ikke minst gjennom FNs barnekonvensjon, men rettigheter uten rettsmidler er av mindre verdi. Internasjonalt diskuteres temaet «access to justice for childeren» som et «grunnprinsipp i rettsstaten», og det etterlyses en juridisk forskningsinnsats på dette området. Access to justice for children inkluderer barns rett til å bli hørt og til å utøve sine rettigheter, blant annet gjennom barnesensitive prosesser. Diskrimineringsaspektet er sentralt og det samme er viktigheten av å holde myndighetene ansvarlige for å sikre gjennomføringen av barns rettigheter.

Postdoktorstillingen er knyttet til prosjektet Children’s Right to Health (ChildRight) finansiert av Norges Forskningsråd, men er ikke en direkte del av prosjektet. Hovedmålet med ChildRight-prosjektet er å undersøke hvordan samfunnet ved å bruke ulike juridiske virkemidler kan ivareta barnets rett til å nyte høyest oppnåelige helsestandard (FNs barnekonvensjon art. 24), ved å balansere deltakelse og beskyttelse, og balansere foreldrenes rettigheter og plikter og barns rettigheter, og statens ansvar

Access to justice for barn er kjernen i det som skal undersøkes nærmere. Prosjektet kan vinkles på ulike måter. Som eksempler kan man se på hvordan dette ivaretas eller kan ivaretas for ulike grupper barn, for barn i ulike livssituasjoner, barn som flyktninger, barn med ulike helseutfordringer, i utdanningssystemet eller barn som er i konflikt med loven. Det kan også og alternativt være mulig å nærme seg temaet rent prosessuelt, eller på et mer teoretisk nivå.

Søkere må levere et prosjektforslag som beskriver hvordan man kan bidra til det beskrevne forskningsfeltet. Forslaget skal inneholde en fremdriftsplan.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Trude Haugli:

eller prodekan for forskning Petri I. Keskitalo:

Kvalifikasjoner

Denne stillingen krever en norsk doktorgrad (PhD) i rettsvitenskap eller en tilsvarende utenlandsk doktorgrad.

Søkere må kunne dokumentere ferdigheter i engelsk tilsvarende norske krav for opptak til høyere utdanning. Søkere må kunne norsk eller skandinavisk språk eller forplikte seg til å delta på norskkursene som holdes av UiT ved oppstart i stillingen. Nordiske søkere kan dokumentere sine språkferdigheter ved å legge ved vitnemål fra videregående skole.

I vurderingen vil hovedvekten legges til de innsendte arbeidene og prosjektforslaget for det kvalifiserende arbeidet. Det skal også legges vekt på erfaring fra popularisering/formidling og akademisk politikk og administrativ virksomhet. Ettersom undervisningsoppgaver eller tilsvarende arbeid er knyttet til stillingen, vil det også bli lagt vekt på undervisningserfaring og kvalifikasjoner.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi kan tilby

 • Deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og eventuelle kvalifikasjoner
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Du må levere en prosjektbeskrivelse som beskriver ditt bidrag i prosjektet og grunnlaget for arbeidet. Prosjektbeskrivelsen må inkludere en fremdriftsplan.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS