LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i hydrogensikkerhet

Søknadsfrist: 30.03.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet flere fagmiljø som er internasjonalt ledende. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 500 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging har et av Norges mest aktive forskningsmiljø innen risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Miljøet er internasjonalt anerkjent med mange eksternt finansierte prosjekter og store nettverk. Instituttet huser 100 ansatte med bakgrunn fra blant annet ingeniørfag, økonomi, realfag, sosiologi og samfunnsvitenskap, og kjennetegnes av utstrakt tverrfaglig samarbeid. Over 900 studenter er tilknyttet studieprogrammer på Bachelor-, Master- og PhD-nivå innen fagområdene samfunnssikkerhet, industriell økonomi, byplanlegging, risikoanalyse, samt innen toll, vareførsel og grensekontroll. I tillegg tilbys erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse som etter og videreutdanning.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig stilling som postdoktor i hydrogensikkerhet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd.

Den som ansettes vil være tilknyttet det kompetansebyggende prosjektet for næringslivet SH2IFT-2.

Universitetet i Bergen leder arbeidspakken som postdoktor skal arbeide med, og det vil være tett samarbeid med aktørene som deltar i arbeidspakken spesielt og prosjektet generelt.

Kvalifiseringsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med prosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Informasjon om SH2IFT-2 og postdoktor prosjektet

Hydrogen er en viktig vektor i den pågående overgangen til fornybare energikilder. Utilstrekkelig kunnskap om kritiske sikkerhetsaspekt relatert til en storskala utrulling av hydrogenteknologi utgjør imidlertid en betydelig flaskehals for industri, myndigheter, sluttbrukere og allmenheten.

SH2IFT-2 har som målsetting å tette kritiske kunnskapshull identifisert av sentrale aktører fra industri og myndigheter gjennom utvikling og videreutvikling av eksisterende modelleringsverktøy, lekkasje-, brann- og eksplosjonseksperimenter i ulik skala, samt forskningsbaserte innspill til retningslinjer for sikker bruk av hydrogen. Se her for mer informasjon om prosjektet.

Postdoktor prosjektet vil inngå i arbeidspakke 3-Risikovurdering og kunnskapsstyrke. Denne arbeidspakken samarbeider tett med de øvrige arbeidspakkene og utnytter eksperimentelle aktiviteter, simuleringsaktiviteter og studier til å forberede og gjennomføre egne aktiviteter i forbindelse med blindprediksjoner av konsekvensanalyser og risikoanalyser. Arbeidet baserer seg på systembeskrivelser og definerte scenarioer, som vi utvikler sammen med konsortiet (forskere og industriaktører). Det hele skal lede til en analyse av kunnskapsstyrke i typiske sikkerhetsanalyser for hydrogensystemer som tenkes implementert i samfunnet (for eksempel transport eller industriell virksomhet).

Det er viktig at kandidaten kan vise til grunnleggende kunnskap om målinger av sikkerhet, så som risikoanalyse, systemteoretisk sikkerhetsanalyse, konsekvensanalyse og ytelsesanalyse. En viktig del av prosjektet er å organisere og følge opp «blindstudier» gjennomført av forsknings- og brukerpartnere, hvor det skal utføres prediksjoner av eksperimenter og risikoanalyser av hypotetiske hydrogensystemer. Analyseredskapene må forstås i sammenheng med fullskalaimplementering i samfunnet.

Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplanen for postdoktor prosjektet utformes i samråd med veileder(e) i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for prosjektet. I søknadsteksten må det fremgå hvordan du ser denne relevansen og hva du vil bidra med ut fra dine kvalifikasjoner. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse.

Følgende anses også som en fordel for ansettelse:

 • kunnskap om grunnlaget for risiko-, sikkerhets-, konsekvens- og ytelsesanalyser
 • erfaring med hydrogensikkerhet og bruk av hydrogen som energibærer
 • erfaring med og kunnskap om tekniske sikkerhetssystemer og underlagene de bygger på
 • analytiske evner med hensyn på sikkerhetsrelaterte problemstillinger
 • evne til å kritisk reflektere over begreper og modeller anvendt i sikkerhetsvurderinger

Du må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Videre vektlegges:

 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Her kan du lese mer om mangfold og inkludering i søknadsbehandling.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Tore Markeset, tlf +4751832191, e-post: tore.markeset@uis.no eller til
 • Professor Ove Njå , tlf: +4751832268, e-post: ove.njaa@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: +4751831419, e-post: rekruttering@uis.no.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen. Søknadsbrevet skal inneholde en beskrivelse av hvordan du med din bakgrunn kan bidra til det konkrete postdoktor-prosjektet, se også linken til SH2IFT-2 ovenfor.

Følgende må lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt og dokumentasjon over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort. Du kan også laste opp/lenke til inntil fem vitenskapelige arbeider. Du skal vedlegge doktorgradsavhandlingen som en av de vitenskapelige arbeidene.
 • vitnemål, attester, samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS