Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Innstegsstilling i innovasjon og regionale studier

Søknadsfrist: 01.10.2019

Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring har ledig Innstegsstilling i innovasjon og regionale studier

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities.
Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Handelshøyskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi

og administrasjon (siviløkonomutdanning), regnskap og revisjon, erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet (EMBA) samt forskerutdanning (PhD). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som finans, markedsføring, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon, rettsvitenskap, strategi og økonomi. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er omlag 80 ansatte og 1.200 studenter tilknyttet fakultetet

.Handelshøgskolen ved UiS er organisert i tre avdelinger: Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans.

Universitetet i Stavanger har ledig innstegsstilling som postdoktor i innovasjon og regionale studier ved Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring. Stillingen er ledig fra 1.1.2020.

Formålet med stillingen er å styrke avdelingens forskning og undervisning innenfor innovasjon og regionale studier, samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Fagområdet for stillingen er innovasjon og regionale studier. Forskningstemaer av interesse er regional innovasjon og omstilling, innovasjonspolitikk og innovasjonsnettverk, særlig med bruk av registerdata og andre kvantitative datakilder.

Arbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Den ansatte vil utføre og formidle forskning innenfor innovasjon og regionale studier, undervise og veilede studenter, og bidra til utvikling av samarbeid med omgivelsene. Utvikling og bruk av digitale og varierte læringsformer, innovasjon og verdiskaping med utgangspunkt i forskningsresultater, og vitenskapelig utviklingsarbeid vil være en del av stillingen. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid, og at vedkommende bidrar til det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet, samt i eksterne fora.

Innstegsvilkår

Postdoktor på innstegsvilkår ansettes for en åremålsperiode på sju år med hovedmål om å kvalifisere seg for fast ansettelse somførsteamanuensis, betinget av oppnådde kvalifikasjoner i åremålsperioden. Det vil bli foretatt en midtveisevaluering etter en treårsperiode og sluttevaluering innen åremålsperiodens utløp. Eventuelt tilbud om fast ansettelse gis på bakgrunn av sluttevalueringen. Ansettelse som postdoktor på innstegsvilkår forutsetter at du ikke har vært ansatt i mer enn ett år i ordinær postdoktorstilling i Norge eller ved en utenlandskinstitusjon.

Kompetansekrav

For ansettelse kreves doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for innovasjon og regionale studier. Det må ikke ha gått mer enn fem år siden du disputerte for doktorgraden. Det gis tillegg for permisjon tilknyttet fødsel eller adopsjon.

Søkere kan ved ansettelsestidspunktet ikke tidligere ha vært ansatt i en annen postdoktorstilling i mer enn ett år, med fratrekk for fødselspermisjoner.

Du må også ha:

 • solid forskningsbakgrunn innenfor innovasjon og regionale studier
 • evne og vilje til å gjennomføre forskning av høy kvalitet
 • kapasitet og motivasjon til å publiserte i ledende tidsskrift innenfor fagfeltet
 • evne og vilje til å undervise emner på masternivå som er knyttet til fagområdet innovasjon og regionale studier

Søkere som ikke allerede har pedagogiske og didaktiske kvalifikasjoner innenfor høyere utdanning må være villige til å gjennomføre et kurs innenfor universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. Kurset vil tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har:

 • evne til å involvere og engasjere studenter i undervisning med god sammenheng mellom læringsmål, læringsmetoder og vurderingsformer
 • interesse for utvikling av varierte læringsformer og digitale verktøy i undervisning
 • forskningsresultater publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrift
 • evne til å initiere og skaffe ekstern finansiering til å drive frem forsknings- og utviklingsprosjekter
 • evne til å bygge og vedlikeholde nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med formidling av forskning til relevante brukergrupper
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap i samarbeid med andre
 • samarbeidsevne, kommunikasjonsferdigheter og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Arbeidsspråket og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Du må demonstrere svært gode ferdigheter i både muntlig og skriftlig engelsk ved oppstart av stillingen. Hvis du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk, er det et krav at du utvikler norskferdigheter tilsvarende nivå B2 i løpet av to år etter oppstart i stillingen. Hvis det er nødvendig, vil du tilbys et norskkurs betalt av universitetet.

Vi tilbyr

 • gode arbeidsvilkår og hjelp til kompetanseutvikling
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap i rask utvikling og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 569.000-704.800 bto pr år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Kirsten Sikveland, tlf: 51833701, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendtevitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/ formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling, med mindre tilsvarende allerede er tilfredsstilt.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til vitenskaplig stilling innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig sammendrag av utdanning og arbeidserfaring
 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling.
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen