Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Doktorgradsstipendiat innenfor Smartby satsingen - barn og en smart og bærekraftig by

Søknadsfrist: 01.08.2019

Institutt for barnehagelærerutdanning søker Doktorgradsstipendiat innenfor Smartby satsingen - barn og en smart og bærekraftig by

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning. Stillingen er ledig fra 15.09.2019.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for barnehagelærerutdanning, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for barnehagelærerutdanning (bachelor), mastergradsutdanning i barnehagevitenskap, medansvar for doktorgradsutdanning, samt etter- og videreutdanningsvirksomhet for barnehagelærere. Instituttet har og ansvar for et halvårlig studieprogram for utvekslingsstudenter, Comparative Educational Studies.


Universitetet i Stavanger ble i desember 2017 utnevnt av Forskningsrådet som ett av to nasjonale Senter for barnehageforskning (FILIORUM) for de neste fem årene, med mulighet til forlengelse i ytterligere fem år. Institutt for barnehagelærerutdanning har en sentrale rolle i dette. En stor del av forskningen ved instituttet er knyttet til FILIORUM.


Instituttets visjon er å være nyskapende og innovative på forskning og undervisning innenfor barnehagefeltet. Virksomheten ved instituttet skal preges av kvaliteter og verdier knyttet til barnehagefeltet, som åpenhet og nysgjerrighet, utforskningstrang og læring, lek og kreativitet, relasjoner preget av ansvar og respekt, samt et tydelig samfunnsengasjement. Instituttet skal utdanne kompetente, motiverte og samfunnsengasjerte barnehagelærere. Det er i dag 60 ansatte og 700 studenter tilknyttet instituttet.

Stillingen vil være en del av satsingsområdet «Utdanning og Kunnskap» innenfor Smartby satsingen i Stavanger - et samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og akademia. Stillingen vil også være knyttet til universitetets Senter for barnehageforskning, FILIORUM. Den vil også ha en forankring i fakultetets programområde The Greenhouse – humanistisk miljøforskning og i instituttets forskningsgruppe "Sustainability, STEM and physical education" (SSP).

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Forskningsområdet for stillingen er knyttet til bærekraftig utvikling i barnehagen, humanistisk miljøforskning og naturfag. Prosjektet skal utforske barnas utvikling av medvirkning, forståelse og kompetanser relatert til «Smartbyen Stavanger», gjennom barnas perifere, men likevel aktive deltakelse i diverse prosesser relatert til etableringen og utviklingen av en smart og bærekraftig by, der barn skal delta i utvalgte prosesser, aktiviteter, og arrangement innen «Smartbyen Stavanger», og møte noen av de sentrale aktørene.

En nærmere omtale av prosjektet finner du her.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Prosjektskissen må bygge på den vedlagte prosjektomtalen. Teoriene, metodene og litteraturen i den vedlagte prosjektomtalen er veiledende og søkerens egne ideer og/eller egen videreutvikling av prosjektet er velkommen.

Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor naturfag, barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling eller annet relevant fagområde eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • kan arbeide selvstendig og i et felleskap være nytenkende og kreativ
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi (ved pliktarbeid i form av undervisning)
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Universitetet har få menn i stipendiatstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 51 83 35 45, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen