LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Overingeniør i gipsverkstaden (20 %)

Søknadsfrist: 29.01.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Fakultet for kunst, musikk og design består av tre institutt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Overingeniør i gipsverkstaden (20 %)

Ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er det ledig ei 20 % fast stilling som overingeniør innan fagområdet gips. Stillinga vil inngå i eit kollegium på KMD i Seksjon for verkstader og tekniske tenester som i dag m.a. har verkstadar innan fagfelta grafikk, tre og metall, fotografi, keramikk, tekstil, modell, risograf og digitale verkstadar. Primær arbeidsstad for stillinga er gipsverkstaden som ligg i fakultetet sine lokalar i Møllendalsveien. Stillinga rapporterer til verkstadleiar/seksjonsleiar under fakultetsdirektøren.

Arbeidsoppgåver:

Overingeniøren har ansvar for drift, vedlikehald og organisering av gipsverkstad, samt utsal av materialar.

Overingeniøren skal i samarbeid med kunstnarleg/vitskapleg stab legge til rette for høg kvalitet i utdanningstilbodet til studentane, samt forsking, ved fakultetet.

I stillinga inngår drift og ansvar for utstyr og fasilitetar på fakultetets gipsverkstad, medrekna:

 • Drift, vedlikehald og organisering av verkstaden.
 • Innkjøp og sal av materialar og utstyr
 • Planlegge og strukturere tilgang på verkstaden i samarbeid med fagstab på institutta, samt undervisning av større grupper.
 • Organisere og gjennomføre grunnleggende gips-innføring med studenter i gruppe

Kvalifikasjonar:

 • Søkar må ha utdanning på bachelorgradsnivå innan relevant fagområde. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensera for manglande formell utdanning.
 • Søkar må ha dokumentert erfaring med teknikkar knytt til gips og støyping
 • Søkar bør ha erfaring med drift av verkstad og kunnskap om bruk og vedlikehald av verktøy og teknisk utstyr
 • Det er ein fordel med erfaring av bruk av andre materialar som silikon, alginat og jesmonite
 • Det er ein fordel med erfaring frå opplæring/undervisning
 • Søkar bør ha god evne til å kommunisere skriftleg og munnleg både på norsk/skandinavisk og engelsk
 • God administrativ IT-kompetanse og generell kompetanse i data

Personlege eigenskapar:

 • Serviceinnstilt, omgjengeleg, og fleksibel.
 • Evne til å arbeida effektivt, systematisk, nøyaktig og ryddig.
 • Vere flink til å handtere fleire utfordringar samtidig.
 • Kvalitetsbevisst og resultatorientert.
 • Vere løysings- og samarbeidsorientert, men samtidig kunne arbeide planmessig og sjølvstendig.
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima.

Ved vurdering av kandidatane vil vi leggje vekt på personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga.

Søknaden skal innehalde:

 • Søknadsbrev der du seier noko om din motivasjon for stillinga, kvifor du søker og kvifor du passar til stillinga
 • CV
 • Attestert kopi av vitnemål og relevante attestar
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Søknadane vert vurdert med den informasjonen og dokumentasjonen som ligg i JobbNorge når søknadsfristen går ut.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som overingeniør (kode 1087) i lønssteg 53 - 58 (for tida kr 493 700 - 534 900 ) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Seksjonssjef Heine Bringe, e-post: heine.bringe@uib.no, mobil: (+47) 92454144

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS