Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

To stipendiatstillinger innenfor petrokulturstudier - TOIL

Søknadsfrist: 20.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Om stillingen

To stillinger som stipendiat (SKO 1017) innenfor petrokulturstudier er ledige ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Stillingene inngår i et Norges forskningsråd-finansiert prosjekt, Translatability of Oil: Critical Petro-Aesthetics at Work (TOIL), ledet av professor Sissel Furuseth.

TOIL undersøker hvordan petroleumsolje har blitt framstilt og fortolket gjennom fiksjon, didaktiske tekster, media og religiøs praksis det siste århundret. Med særlig vekt på utviklingen i Norge etter 1970 vil prosjektet drøfte i hvilken grad oljens estetikk kan ha bidratt til å hindre overgang til alternative energiformer. Prosjektets teoretiske utgangspunkt er at et skifte fra fossil til grønn energi forutsetter en kombinasjon av ulike oversettelsesferdigheter, som gjør det mulig å kommunisere på tvers av ideologiske, faglige, språklige og generasjonsmessige skillelinjer. Ved å sammenligne ulike energikulturer, der norsk oljekultur utgjør sentrum for undersøkelsen, vil TOIL vil bidra til å nyansere den hittil amerikansk-dominerte forskningslitteraturen innenfor petrokulturstudier.

De to stipendiatstillingene er tilknyttet hver sin arbeidspakke: 1) Petrofiction in Translation, ledet av professor Furuseth, og 2) Didactics of Oil, ledet av professor Reinhard Hennig ved Universitetet i Agder. Begge stipendiater vil ha tilhold ved Universitetet i Oslo.

Søkere bes angi hvilken av arbeidspakkene de primært ønsker å være tilknyttet. Gjennom individuelle prosjektbeskrivelser står søkere fritt til å spesifisere materiale og forskningsspørsmål basert på egen kompetanse. Mulige forskningsspørsmål for arbeidspakke 1 kan være: I hvilken utstrekning har petrofiksjon på engelsk, arabisk og andre større språk blitt oversatt til norsk, og hva slags mottakelse har denne type litteratur fått i Norge? I hvilken grad reflekterer norsk litteratur en planetær bevissthet om olje og energiinfrastrukturer? Aktuelle forskningsspørsmål for arbeidspakke 2 kan for eksempel være: Hvordan har olje blitt framstilt i didaktiske tekster i vid forstand opp gjennom tidene, og hva slags ideer om energikultur og miljøborgerskap kommer til syne? Hva slags oljeestetikk formidles gjennom barne- og ungdomslitteraturen? Andre spørsmål kan også være relevante så lenge de faller inn under TOILs overordnede mål. Komparative perspektiver er særlig velkomne.

Mer om stillingen

Den som ansettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. Den som ansettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller –nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende innen nordiske studier, allmenn litteraturvitenskap, medievitenskap, oversettelsesstudier, fagdidaktikk eller andre fagfelt som kan være relevante for prosjektet. Avsluttende grad skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk, i henhold til det formelle språkkravet, og et skandinavisk språk. Eventuelle andre språk som omfattes av undersøkelsen må også beherskes.
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli foretrukket.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • karakterutskrifter eller vitnemål for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • evt. dokumentasjon av språkkrav, se Language requirements
 • prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplan for prosjektet (3-5 sider, maksimum 14 000 tegn). Se Mal for prosjektbeskrivelse.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, attester, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for søknadsprosess og ansettelse i stipendiatstillinger.

I henhold til Offentleglovas § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingene:

For spørsmål om søknadsprosess:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS