Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiatstillinger i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 01.09.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet er det ledig 2 stillinger som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendiater. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som ansettes, kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her

Ansettelse skjer fortrinnsvis for en åremålsperiode på 4 år med 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, under forutsetning at de som ansettes kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet. Alternativt kan ansettelse skje for 3 år uten undervisningsplikt. 

Vurderingsgrunnlag 

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for rettsvitenskapen, valg av teori og vitenskapelig metode, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Ph.d.-prosjekter med betydning for sentrale juridiske fag vil bli prioritert. Med sentrale juridiske fag siktes det her til undervisningsfag på masterstudiet i rettsvitenskap. Det vil også bli lagt vekt på prosjektets samfunnsmessige og rettsvitenskapelige relevans og aktualitet. Prosjektet kan omhandle norsk rett, internasjonal rett med relevans for norske forhold eller komparativ rett hvor norsk rett inngår i komparasjonen.

Ved ellers like forhold vil strafferett bli prioritert.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen, karakterer, eventuelle tidligere skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Det vil også bli lagt vekt på om de som ansettes kan bidra med undervisning i sentrale juridiske fag.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite. Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken. 

Det forutsettes at de som ansettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden. Fakultetet ønsker at de som ansettes tiltrer så raskt som mulig og normalt etter utløp av vanlig oppsigelsestid.

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingene kreves norsk fem-årig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning, på søknadstidspunktet.
 • Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende blant de 10-15 prosent beste kandidatene. Masteroppgaven bør også være i øverste sjikt.
 • Søkeren bør ha meget gode skriftlige og muntlige språkferdigheter i norsk, eventuelt annet skandinavisk språk, og solide engelskferdigheter.
 • Søkeren må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Det kreves gode samarbeidsevner, evne til å bidra til fagutvikling og vilje til aktivt å ta del i utvikling av et godt fagmiljø.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 532 200 til 575 400 pr. år
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på norsk eller annet skandinavisk språk. Alle øvrige dokumenter må være på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-7 sider 
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt offisiell dokumentasjon om karaktersystemet, som viser hvilke karakterer på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå.
 • Inntil 3 faglige arbeider, for eksempel masteroppgave, artikler eller andre tekster (publiserte eller under publisering).
 • Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon).

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen».

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo. Ansatte stipendiater vil bli knyttet til en av fakultetets forskergrupper.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. 

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS