Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiatstillinger i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 15.01.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet er det ledig inntil 2-3 stillinger som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendiater. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som ansettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Ansettelse skjer fortrinnsvis for en åremålsperiode på 4 år med 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, under forutsetning at de som ansettes kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet. Alternativt kan ansettelse skje for 3 år uten undervisningsplikt.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Til stillingene kreves norsk fem-årig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning, på søknadstidspunktet
 • Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven
 • Det kreves meget gode skriftlige og muntlige språkferdigheter i norsk, eventuelt annet skandinavisk språk, eller engelsk
 • Søkeren må kunne arbeide selvstendig og strukturert
 • Det kreves gode samarbeidsevner, evne til å bidra til fagutvikling og vilje til aktivt å ta del i utvikling av et godt fagmiljø

Vurderingsgrunnlag

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for rettsvitenskapen, valg av teori og vitenskapelig metode, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Ved vurderingen av prosjektbeskrivelser er prosjektets kvalitet det sentrale. I denne sammenheng vil det bli lagt vekt på prosjektets samfunnsmessige og rettsvitenskapelige relevans og aktualitet. Prosjektet kan omhandle norsk rett, internasjonal rett, EU/EØS rett og/eller komparativ rett. I komparative prosjekter bør norsk rett inngå i komparasjonen. Fakultetet ønsker prosjekter som løfter fram betydningen av internasjonal rett og EU/EØS rett i norsk rett.

I tillegg til prosjektbeskrivelsen, vil det bli lagt vekt på karakterer, eventuelle tidligere skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet, i tillegg til spredning av stipendiater på fakultetets større juridiske forskningsmiljøer. Det vil være positivt om søkeren kan undervise i undervisningsfag på masterstudiet i rettsvitenskap.

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite. Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken. Fakultetet ønsker at de som ansettes tiltrer så raskt som mulig og normalt etter utløp av vanlig oppsigelsestid.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 501 200,- til 544 400,- pr. år
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt offisiell dokumentasjon om karaktersystemet, som viser hvilke karakterer på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)

Alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen»

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

Ansatte stipendiater vil bli ansatt ved et av fakultetets institutter, og tilknyttet fakultetets forskergrupper og faggrupper.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS