Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiatstilling i rettsvitenskap med fokus på juridisk argumentasjon

Søknadsfrist: 17.04.2023

Universitetet i Oslo

CELL: Centre on Experiential Legal Learning er et faglig ressurssenter ved Det juridiske fakultet, som fikk status som et Senter for fremragende utdanning (SFU) i 2020. Vi fremmer og utvikler erfaringsbaserte og studentaktive undervisnings- og vurderingsformer i studieprogrammene ved fakultetet.


Senteret består av vitenskapelige ansatte med juridisk og pedagogisk bakgrunn, studenter og administrativt ansatte.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendiater. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo. Det forutsettes at den som ansettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Denne stillingen vil være tilknyttet fakultetets Senter for fremragende utdanning (SFU) CELL: Centre on Experiential Legal Learning. CELL har fått innvilget støtte som SFU i fem år f.o.m. 1. juni 2020 (med mulighet for forlengelse i fem år til), og har som ambisjon å oppskalere erfaringsbasert juridisk utdanning i en digital tid over hele Norge. Dette inkluderer digital innovasjon i jusutdanningen.

I kjernen av senterets arbeid ligger Skrivelaben (som støtter studenter med juridisk skriving), samt arbeid med automatiseringsteknologier for juridisk tekst. Til denne stillingen ønskes prosjekter som kan bidra med forskning relevant for å utvikle teori om god juridisk argumentasjon og skriving, og som kan knyttes til utvikling av nye språkteknologier for juridisk arbeid – for eksempel modeller og verktøy som gir automatiserte tilbakemeldinger, trening eller råd som kan hjelpe jusstudenter og jurister til å skrive og argumentere bedre, og som kan integreres i utdanning og praksis.

Eksempler på prosjekter:

 • Språkvitenskapelige analyser av juristers kommunikasjon/formidling til allmennheten
 • Automatisk tilbakemelding på tekst – forske på modeller som egner seg for tilbakemelding på juridiske tekster
 • Språkteknologiske metoder for vurdering av juridisk argumentasjon
 • •Analyser av god juridisk skriving/argumentasjon og forskning på hvordan studenter lærer å utvikle juridiske skriveferdigheter

Ansettelse skjer for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt. Undervisningsplikt-delen av stillingen fylles enten ved at søker kan dekke et undervisningsbehov ved fakultetet, eller gjennom relevant utviklingsarbeid knyttet til masterstudiet i rettsvitenskap og andre studieprogrammer ved fakultetet i samarbeid med CELL.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

Til stillingen kreves en norsk femårig mastergrad på søknadstidspunktet, fortrinnsvis i rettsvitenskap, men andre utdanninger på masternivå med relevans for nevnte temaer vil også godkjennes. Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende blant de 10-15 prosent beste i faget. Masteroppgaven bør også være i øverste sjikt.

 • Du må ha svært gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og gode engelskferdigheter
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert
 • Du må ha gode analytiske ferdigheter og være åpen for tverrfaglig forskning
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget
 • Du må ta aktiv del i utviklingen av et godt fagmiljø

Vurderingsgrunnlag

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5–10 sider, hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for rettsvitenskapelig undervisning i Norge, valg av teori og vitenskapelig metode, eventuelle forskningsetiske utfordringer og hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Det vil bli lagt vekt på prosjektets pedagogiske styrke, relevans for rettsvitenskapelig forskning og undervisning og om det vil bidra til å styrke nordisk juridisk fagdidaktikk. Det vil også bli lagt vekt på erfaring med klarspråk, skriveundervisning, retorikk og teknologi. Stipendiaten vil bli knyttet til CELL, men det er ønskelig med samarbeid med andre fagmiljøer på fakultetet og andre steder ved Universitetet i Oslo. Det er forventet at stipendiaten skal samarbeide med fakultetets prosjekter innen digital velferdsstat og klarspråk, samt Hub for Læringsanalyse (HuLAR) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen, karakterer, eventuelle skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite.

Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev på norsk eller annet skandinavisk språk
 • prosjektbeskrivelse på 5–10 sider
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalt vitnemål, samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt offisiell dokumentasjon om karaktersystemet, som viser hvilke karakterer på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå.
 • inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • referanseliste (2–3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon).

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For søknadspraktiske spørsmål: Rådgiver Siri Martenson

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS