Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiatstilling - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 01.12.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Psykologisk institutt

Klinisk fagavdeling

Om stillingen

Klinisk fagavdeling på PSI har ledig en 3 års stilling som Ph.D-stipendiat for området barn og unge. I tillegg til PSI er det et samarbeidsprosjekt mellom RBUP Øst og sør, RKBU Midt/NTNU og RKBU Nord/UiT.

Stipendiatstillingen vil være en del av prosjektarbeidet knyttet til 5-års oppfølging av triste og engstelige barn som utføres ved Psykologisk Institutt. Førsteamanuensis Kristin Martinsen, PSI vil være hovedveileder og forsker Simon-Peter Neumer, RBUP Øst og sør vil være bi-veileder. Hovedarbeidsplass for stipendiaten vil være Psykologisk Institutt, UiO.

Forskningsarbeidet vil være både kvalitativt og kvantitativt hvor både svar på spørreskjema og diagnostisk intervju vil gjennomføres, analyseres og publiseres i studien. Stipendiaten skal delta i arbeidet med å utvikle intervjuguide og innhente data ved utsendelse av spørreskjema og gjennomføring av intervjuer sammen med studenter ved UiO, NTNU og UiT. Prosjektet vil innebære aktivt samarbeid med brukerorganisasjonen Voksne for Barn, Psykologisk instittutt - UiO, og de involverte kunnskapssentrene RBUP Øst og sør, RKBU Midt/NTNU og RKBU Nord/UiT.

Mer om stillingen

Stipendiatstillingen er for en periode på 3 år med oppstart i starten av 2023. Et fjerde år kan vurderes med tillegg av 25 % undervisningskrav avhengig av søkerens kompetanse og instituttets behov. Stipendiaten må delta i instituttets Ph.D-program og forventes å fullføre prosjektet innen den fastsatte stipendiatperioden.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning av kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av prosjektperioden. Formålet med utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/Ph.D i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside.

Om prosjektet

Studien har som målsetting å undersøke om en lavterskel, forebyggende intervensjon rettet mot engstelige og triste barn i alderen 8 – 12 år har langtids effekt og om det indikerte tiltaket faktisk kan forebygge forekomst av angst og depresjon hos barn.

Denne kunnskapen vil innhentes gjennom spørreundersøkelse og diagnostisk intervju 5 år etter at barna deltok i en forebyggende randomisert kontrollert studie. Barna vil nå være 13 – 18 år. For å forbedre forebyggende innsats i 1. linjen, ønsker vi også å vite mer om hvordan barna og deres foreldre opplevde det å delta i et forebyggende tiltak: hvilke mestringsstrategier de kunne benytte i årene etter at intervensjonen ble avsluttet og hvordan de hadde ønsket å bli fulgt opp av skole, foreldre og av tjenestene etter at tiltaket ble avsluttet. Dette vil undersøkes gjennom en kvalitativ delundersøkelse.

Det er begrensede ressurser i kommunale helsetjenester, og de mulige økonomiske konsekvensene av tidlig innsats og effektive forebyggende tiltak for hyppig forekommende mentale lidelser hos barn og unge er betydelige. Å ha forskningsbasert kunnskap og støtte til å foreta slike prioriteringer er viktig. Kunnskap både om kortvarig- og langvarig effekter kan gjøre det enklere å prioritere i kommunene og forskningen vil derfor fylle et kunnskapshull.

Ph.D kandidaten skal være med å innhente kvalitative og kvantitative data og forske på langtidseffekten av å ha deltatt i en forebyggende studie 5 år tidligere, og det vil bli innhentet kunnskap om forekomst av angst, depresjon og livskvalitet. Videre vil brukererfaringer og informasjon om hvilke tjenestetilbud og støtte fra skole og helsetjenesten barn og foreldre ville ha ønsket seg bli innhentet.

Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere ved Temple University og Yale School of Medicine, USA. Utenlandsopphold i løpet av Ph.D-perioden er mulig og ønsket fra prosjektledelsens side.

Ta kontakt med førsteamanuensis [email protected] for å få tilsendt utvidet prosjektbeskrivelse og ved eventuelle spørsmål om gjennomføring av prosjektet.

Kvalifikasjonskrav

 • Den som blir tilsatt må ha cand. psychol grad. eller ha en tilsvarende utdanning som gir autorisasjon som psykolog i Norge.
 • Kandidaten må beherske norsk, eller annet skandinavisk språk, flytende.
 • Gode ferdigheter i kvalitative og kvantitative metoder er ønsket.
 • Erfaring med klinisk arbeid innenfor barn- og ungefeltet er en fordel.
 • God kjennskap til og kompetanse med tekniske løsninger som TSD og administrative ferdigheter vil vektlegges.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i tverrfaglige team.
 • Motivasjon for å søke og personlige kvalifikasjoner som viser egnethet for den utlyste stillingen bør beskrives i søknaden
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til opptak på Ph.D-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Søkerens akademiske og personlig forutsetninger for å gjennomføre prosjektet vil vektlegges i den endelige vurderingen.

Det vises for øvrig til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon og egnethet for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanser (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Mangfold og likestilling

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS