Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Søknadsfrist: 06.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Om stillingen

Det er ledig stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) som har sine lokaler ved Oslo Universitetssykehus/Gaustad sykehus.

Stillingen er en vitenskapelig rekrutteringsstilling beregnet på personer som ønsker å avlegge doktorgrad og kvalifisere til videre vitenskapelig arbeid. Stillingen skal besettes for 3 år uten undervisningsplikt og er finansiert av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Livslosen – et selvmordsforebyggende tiltak», ledet av forsker og spesialpsykolog Fredrik Walby. Denne studien søker å finne dokumentasjon på om opphold ved Livslosen har selvmordsforebyggende effekt eller effekt på livskvalitet for de gjester som har gjennomført et opphold ved Livslosen.

Studien vil benytte både kvalitative og kvantitative metoder, og stipendiaten vil ha forskningsoppgaver som innebærer datainnsamling, resultatanalyse og publisering og vil utføre sitt arbeide i tett samarbeid med prosjektleder ved NSSF og andre deltakere i prosjektet ved Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

NSSF er Norges ledende fagmiljø på selvmordsforskning med om lag 30 ansatte. Senteret har nasjonale forebyggings- og formidlingsoppgaver og driver bl.a. Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord, utstrakt undervisningsvirksomhet, terapeututdanninger i dialektisk atferdsterapi og forlenget sorgterapi samt kliniske kurs og konferanser.

Mer informasjon om NSSF finnes på www.selvmord.no.

Mer om stillingen

Alle fakultetets stipendiater er forpliktet til å følge doktorgradsprogrammet med sikte på

graden PhD. Forskningsarbeidet skal ha sin forankring i det nevnte forskningsprosjektet som gjennomføres ved NSSF/Institutt for klinisk medisin. Ansettelse forutsetter at søker innen tre måneder fra ansettelsestidspunktet i samarbeid med veileder fra NSSF legger fram en plan for sitt forskningsprosjekt. Prosjektbeskrivelsen skal bygge på eksisterende prosjektprotokoll og må inkludere tema, problemstillinger, valg av teori og metode samt tidsplan for forsknings-prosjektet.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet se her.

Karakterkrav for opptak på PhD-programmet vil ikke gjelde for søkere med norsk legeutdanning. Søkere med utdannelse fra utlandet må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre et forskningsprosjekt. Et utvalg av søkere vil bli innkalt til intervju. Forskrift om ansettelse av stipendiater finner du på følgende adresse.

Kvalifikasjonskrav og personlig egenskaper

 • Det kreves profesjonsutdanning som lege eller psykolog, alternativt annen helsefaglig utdanning på masternivå.
 • Klinisk erfaring fra psykisk helsevern eller annet arbeid med mennesker i krise vil bli vektlagt
 • Faglig nysgjerrighet, interesse for kunnskapsutvikling og gode samarbeidsferdigheter er vesentlig
 • Det er ønskelig med erfaring fra analyse av både kvantitative og kvalitative data
 • Erfaring fra forskning, evaluering eller publisering vil bli tillagt vekt
 • Det kreves gode norsk- og engelskspråklige ferdigheter

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens satser i stillingskode 1017 stipendiat fra kr 509 500,- til kr 544 400,- avhengig av kompetanse
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester, fullstendig publikasjonsliste og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk "Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS