Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat (klinisk) ved Thoraxkirurgisk avdeling, HLK

Søknadsfrist: 05.12.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Thoraxkirurgisk avdeling. Arbeidssted for undervisning er primært Oslo Universitetssykehus Ullevål, men undervisning på andre sykehus i OUS kan også bli aktuelt. 

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %).

Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen thoraxkirurgi, propedeutikk og journalretting. Klinikker og forelesninger innen thoraxkirurgi kan også bli aktuelt. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen. Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Siktemålet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

Mer om stillingen

Siktemålet for forskerutdanningen er en PhD grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden PhD ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside.

Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges. Søkeren skal primært knytte seg til et forskningsprosjekt ved avdelingen. Avdelingen vil være behjelpelige med å finne egnet veileder. Prosjektet kan også skje samarbeid med andre institusjoner eller avdelinger, men prosjektet må være forankret ved Thoraxkirurgisk avdeling. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på relevant klinisk erfaring innen kirurgi, særlig thoraxkirurgi, og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø. Thoraxkirurgisk avdeling har økende aktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode ph.d.-kandidater.

 •  Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 •  Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen
 •  Klinisk erfaring innen thoraxkirurgi vil veie tungt ved tilsetting
 • Søker må kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk, og snakke språket flytende
 •  Gode engelsk kunnskaper er et krav

Vi tilbyr

 • lønn i henhold til statens satser i stillingskode 1378 fra kr 604 900 - 657 300 i årslønn avhengig av kompetanse et hyggelig og utfordi trende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor II og avdelingsleder UiO Thoraxkirurgisk avdeling, Arnt Fiane, tlf 95 97 90 74, a.e.fiane@medisin.uio.no
 • Seniorkonsulent Manjit Kaur (manjit.kaur@medisin.uio.no)

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS