Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat (klinisk) 2 stillinger ved Akuttklinikken

Søknadsfrist: 02.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig to stillinger som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Akuttklinikken. Arbeidssted for undervisning er Oslo universitetssykehus Ullevål og Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Stillingene er ledig fra 1. august 2021. Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende to år (40 %). Pliktarbeidet består av undervisningsarbeid (se mer om stillingen).

Mer om stillingen

Undervisningsoppgavene til de kliniske stipendiatene vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning og kurs innen anestesiologi og akuttmedisin. Propedeutikk og annen undervisning kan også bli tillagt stillingen. De kliniske stipendiatene vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen. Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Siktemålet for forskerutdanningen er en PhD grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden PhD ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside.

Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

Søkeren skal primært knytte seg til et forskningsprosjekt ved klinikken, men det er også mulig søke med sitt eget prosjekt innenfor avdelingens forskningsområder. Avdelingen kan være behjelpelig med å finne egnet veileder. Prosjektet kan også skje i samarbeid med andre institusjoner eller avdelinger, men prosjektet må være forankret ved Akuttklinikken. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen
 • Klinisk erfaring innen anestesiologi tillegges stor vekt ved tilsetning.
 • Erfaring med undervisning av medisinstudenter kan tillegges vekt ved tilsetting.

Undervisningsspråket er vanligvis norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk.

Gode engelskkunnskaper er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre et forskningsprosjekt og undervisningen.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø. Akuttklinikken har økende aktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode Phd kandidater.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr lønn i henhold til statens satser i stillingskode 1378, brutto årslønn fra kr 555 800 til kr 608 200 avhengig av kompetanse
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor Leiv Arne Rosseland, forskningsleder Akuttklinikken, tlf 92204274
 • Administrativ koordinator Akuttklinikken Maria Foss, tlf 454 25 649

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS