Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen programmering i skolen / informatikkdidaktikk

Søknadsfrist: 29.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner.


Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som stipendiat innen programmering i skolen/informatikkdidaktikk ledig ved Institutt for informatikk

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Tiltredelse innen 01.10.2020.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Kandidater kan få tilbud om ytterligere et år fra Institutt for informatikk; en 4-årig tilsetting innebærer i såfall 25 % pliktarbeid i form av undervisning og veiledning. Pliktarbeidet vil også kunne bestå i å utvikle programvare.

Mer om stillingen

I tråd med at samfunnet blir stadig mer digitalisert, er det behov for økt kunnskap om informasjonsteknologi generelt og programmering spesielt. Programmering, algoritmisk tenkning og digital kompetanse er derfor i økende grad på vei inn i skolen, både i matematikk og andre fag. Den offentlige debatten og beslutninger innen temaet er i liten grad forskningsbasert.

Både kvantitative og kvalitative metoder gjennom case-studier, aksjonsforskning, surveys og kontrollerte eksperimenter vil være aktuelt å benytte i PhD-arbeidet.

Internasjonalt er dette et forskningsfelt i sterk vekst. Stipendiaten vil derfor bli knyttet mot relevante forskere fra andre land, blant annet samarbeider instituttet med ledende forskere i Computer Science Education ved Universitetet i Glasgow.

Stipendiaten kan velge mellom to prosjekter.

Prosjekt 1:

Stipendiatstillingen inngår i et prosjekt som har som har som mål å forbedre samspillet mellom programmeringsundervisningen i den videregående skole og universitetsstudier i informatikk, samt å møte behov i industri og næringsliv. Blant spørsmålene som kan forskes på, er:

Hvilke læringsmål bør defineres for ulike elevgrupper – som allmenndannelse, men også vurdert opp mot spesifikke behov innen høyere utdanning, industri, næringsliv og forvaltning?

Hvilke undervisningsmetoder og -verktøy egner seg for å oppnå ulike læringsmål?

I hvilken grad er dagens begynnerundervisning i informatikk på universitetene tilpasset og drar nytte av kompetansen til elevene som kommer fra videregående skole.

Hvilke faktorer fra videregående skole påvirker prestasjon og gjennomføringsgrad på universitetet?

Prosjekt 2:

Stipendiatstillingen inngår i et prosjekt som har som mål å forbedre programmeringsundervisningen, her ved å utforske elevers og studenters begrepsforståelse. Blant spørsmålene som kan forskes på er:

Hvordan forstår – og misforstår – elever og studenter grunnleggende begreper i informatikk/programmering?

Hvordan legge opp undervisningen slik at misoppfatninger kan avdekkes og korrigeres mest mulig effektivt?

Er det forskjell på å lære/undervise programmering i seg selv og programmering som et verktøy i andre fag?

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Følgende krav gjelder for stillingen:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen informatikk eller et annet matematisk-naturvitenskapelig fag eller pedagogikk
 • 60 studiepoeng informatikk eller relevant jobberfaring med programmering/systemutvikling som vil kunne kompensere for deler av kravet til studiepoeng.
 • Søker kan evt. ha utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet.
 • Kandidaten må kunne kommunisere på et skandinavisk språk fordi det vil gjennomføres empiriske undersøkelser i samarbeid med norske skoler.

Kvalifikasjonsønsker:

 • Erfaring fra norsk skole
 • Erfaring fra undervisning i informatikk/IT
 • Pedagogisk og didaktisk utdanning og erfaring
 • Solid kompetanse innen informatikk

Personlige egenskaper:

 • Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet.

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C.
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B.
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102/KAPITTEL_1#§1-3

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 479 600 – 523 200 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Angivelse av ønsket prosjekt
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • En kort (1-2 siders) redegjørelse om egen motivasjon og forskningsinteresser relatert til denne stillingen
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon +47 22854272, e-post: [email protected]

Søk stillingen