Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen pedagogisk psykologi

Søknadsfrist: 25.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for pedagogikk ble opprettet i 1938 og er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Forskningen bygger på tradisjoner fra både samfunnsvitenskap og humaniora og instituttet ivaretar derfor en stor faglig bredde. IPED har i dag ca. 100 ansatte, fordelt på ca. 49 fast vitenskapelig ansatte, 35 stipendiater og 16 administrativt ansatte. Instituttet har ca. 900 studenter.

Om stillingen

Institutt for pedagogikk har ledig stilling som stipendiat for en periode på 4 år innen pedagogisk psykologi. Stillingen skal knyttes til Oslo Early Education Study (OEES) som er finansiert av Norges forskningsråd med oppstart 1. april 2021. Professor Veslemøy Rydland og førsteamanuensis Ratib Lekhal er prosjektledere. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for pedagogikk og Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo, samt barnehageeiere i fem bydeler og pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) i Oslo kommune. I tillegg skal internasjonale forskere bidra.

I OEES prosjektet skal vi gjennom en randomisert kontrollert intervensjonsstudie undersøke effektene av en praksisbasert profesjonsutviklingsmodell som retter seg mot å styrke språkarbeidet i flerspråklige barnehager. På norsk heter intervensjonen Språksterk 1-6.

I Språksterk 1-6 skal de ansatte i flerspråklige barnehager samarbeide om å utvikle sin praksis gjennom kollegaveiledning og støtte fra PPT i Oslo. Stipendiaten forventes å bidra til datainnsamling og analyser av de ansattes profesjonsutvikling gjennom arbeidet med Språksterk-modellen. I prosjektet vil vi samle informasjon (før, underveis og etter intervensjonen) som kan brukes til å analysere aspekter knyttet til måten modellen implementeres og de barnehageansattes støtte til barns språklæring. Vi vil blant annet samle lyd eller videoopptak både av voksen-barn samspill og av utvalgte veiledningsmøter over tid.

Som stipendiat i OEES prosjektet vil du samarbeide i et stort team av forskere, prosjektansatte og representanter for utdanningssektoren i Oslo (barnehage og PPT). Du vil få mulighet til å utvikle din faglige og metodiske kompetanse, samt delta i nasjonale og internasjonale forskernettverk.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil for eksempel bestå av seminarundervisning og sensur på bachelor i pedagogisk psykologi, oppfølging av praksisstudenter på master i pedagogisk-psykologisk rådgivning og annet administrativt arbeid.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

 • En mastergrad i pedagogikk eller andre relevante fag (120 studiepoeng) med minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk). Fordi kommunikasjon med yngre barn, deres foreldre og barnehageansatte er en sentral del av forskningsprosjektet, er det avgjørende at søkerne har gode ferdigheter i norsk (eller et skandinavisk språk) ved tiltredelse i stillingen.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet

 • Gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for å bidra til gjennomføringen av OEES-prosjektet
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk over tid
 • Motivasjon for forskning

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 482 200 til kr. 526 000 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (8 - 10 sider)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS