Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen legemiddelkjemi

Søknadsfrist: 28.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter. Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet.

Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.


I det planlagte Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo vil tett samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv bidra til å styrke kvalitet og relevans i forskningen og utdanning av fremtidens kunnskapsmedarbeidere. Bygget blir kjernen i Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City. Farmasøytisk institutt flytter inn i Livsvitenskapsbygget i 2026.

Om stillingen

Stilling som stipendiat innen legemiddelkjemi ledig ved Farmasøytisk institutt.

Tiltredelse innen 01.10.2023.

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år med 25% pliktarbeid. Pliktarbeidet vil kunne bestå av undervisning, veiledning og/eller forskningsassistanse. Dette vil avhenge av kvalifikasjonene til kandidaten og behovet ved instituttet.

Ingen kan ansettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Mer om stillingen

Har du lyst til å forske innenfor molekylær basert livsvitenskap? Er du opptatt av å utvikle ny kunnskap innen biomedisin, farmasi og legemiddelkjemi? Har du interesse og entusiasme for beregningsvitenskap? Da kan denne stipendiatstillingen være rett valg for deg!

Avanserte beregningsmetoder for å håndtere enorme mengder data er sentralt i legemiddelutvikling og legemiddeldesign. Forskningen i denne stillingen er ret-tet mot dette.

Stillingen er tilknyttet forskningsområdet legemiddelkjemi innen et prosjekt med arbeidstittel "Beregningsstudier av lipid-GPCR: relevans for målrettet opp-løsning av betennelse".

Stipendiaten skal jobbe med et prosjekt der det overordnede målet er å forstå selektivbinding av lipidmolekyler til G-protein koblede reseptorer (GPCR). Pro-sjektet skal bruke molekylmodellering og maskinlæringsmetoder som har et so-lid matematisk/statistisk grunnlag. Du vil også bidra til å utvikle programmer og beregningsmetoder relatert til legemiddeldesign.

Forskningsområder inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Computer-Aided Molecular Design (CAMD) metoder og applikasjoner
 • Protein-ligand-interaksjon og deres virkningsmekanismestudier
 • Molekylær design, kombinatorisk bibliotekdesign, virtuell screening
 • Maskinlæring, Big Data Analyse og Kunstig Intelligens (AI)-basert legemid-delutvikling

Du vil jobbe tett med legemiddelkjemikere i LIPCHEM-gruppen, som job-ber med syntese og biologiske studier av polyumettede fettsyrer som del av le-gemiddelkjemiske prosjekter.

Pliktarbeid for stillingen vil i hovedsak bestå av undervisning knyttet til et eller flere av emnene generell kjemi/organisk kjemi / statistikk / matematikk / programmering eller molekylær modellering ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • Mastergrad eller tilsvarende innen farmasi, kjemi, fysikk, matematikk, bioinformatikk, ingeniørfag eller et re-latert fagområde med sterk vekt på numeriske simuleringer. Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet innen tilsvarende fagområde som beskrevet ovenfor kan også godkjennes
 • Det forutsettes gode kunnskaper innen matematikk og statistikk vist en-ten ved eksamensresultater og/eller forskning.
 • Det forutsettes også erfaring med Linux, dataanalyse og skripting ved bruk av programmering.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til numerisk programmering vil bli vurdert positivt.
 • Erfaring med undervisning kan være en fordel.

Kandidater uten mastergrad har frist til 30. juni 2023 på å fullføre avsluttende mastereksamen.

Opptakskrav for opptak til ph.d - programmet:

 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD -programmet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på søkernes faglige og personli-ge forutsetninger for gjennomføring av forskningsprosjektet og forskerutdan-ningen. Det vil bli spesielt lagt vekt på skriftlig fremstillingsevne og evne til å jobbe både selvstendig og i team, samt evne til å jobbe nøyaktig. Nysgjerrighet, kreativitet og entusiasme er egenskaper som vil bli satt pris på.

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 501 200 – 544 400 pr år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon +47 22854272, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS