Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen filosofi - Modeling Human Happiness

Søknadsfrist: 31.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk består av fire faggrupper: Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). Instituttet er også ansvarlig for examen philosophicum ved UiO. IFIKK har rundt 110 ansatte.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Om stillingen

En stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor filosofi er ledig ved ledig ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

Stillingen er knyttet til prosjektet Modeling Human Happiness (ModHap) som varer fra 2022 til 2027. ModHap er et tverrfaglig prosjekt som integrerer innsikter fra antikkens filosofi, vitenskapsfilosofi og psykologi for å utvikle nye vitenskapelige modeller av lykke. Disse vil frembringe viktig kunnskap om lykkens kilder, generere nye metoder for å måle lykke, og legge fundamentet for utvikling av innovative tiltak for å fremme lykke. Vår kjernehypotese er at en integrering av antikkens begreper og nåtidens vitenskapelige forskning vil frembringe nye modeller av, og kunnskap om, menneskelig lykke. Fire teser om lykkens natur fra antikkens filosofi strukturerer prosjektet: Lykke er best forstått som (1) fundamentalt mellommenneskelig eller sosialt; (2) et normativt eller verdiladet begrep; (3) grunnlagt i menneskelig natur; og (4) som en dynamisk aktivitet som strekker seg over tid. Vi vil utforske hver tese på tre integrerte nivåer: historisk, begrepslig og empirisk. Det forventes at søkeren presenterer et forskningsprosjekt som er knyttet til hovedprosjektet.

Mer om stillingen

Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd og Universitet i Oslo, og er knyttet til Modelling Human Happiness (ModHap) prosjekt (325898). For mer informasjon, se prosjektets webside.

Vi leter etter kandidater med interesse i en eller flere av de disiplinene som er relevante for prosjektet, så som antikk filosofi, etikk, psykologiens filosofi, erkjennelsesteori eller vitenskapsfilosofi. Søknaden bør inneholde en prosjektbeskrivelse som viser hvordan søkerens prosjekt vil kunne bidra til målene til ModHap.

Den som tilsettes vil bli knyttet til det humanistiske fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. Den som tilsettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø- eller nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende utdanning innen filosofi eller et annet fagområde med relevans for prosjektet. Avsluttende grad skal som regel være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng
 • en prosjektbeskrivelse hvor søkerens prosjekt må ligge tett opp mot ModHap
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli foretrukket.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • karakterutskrifter for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • prosjektbeskrivelse på 3-5 sider (se mal for prosjektbeskrivelse), inkludert fremdriftsplan

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for søknadsprosess og ansettelse i stipendiatstillinger.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Hvor spørsmål om hvordan søke:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS