Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen design av velferdsteknologi

Søknadsfrist: 29.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner.


Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som stipendiat innen design av velferdsteknologi er ledig ved Institutt for informatikk.

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Tiltredelse innen 01.10.2020.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Kandidater kan få tilbud om ytterligere et år fra Institutt for informatikk; en 4-årig tilsetting innebærer i såfall25 % pliktarbeid i form av undervisning og veiledning.

Mer om stillingen

Stillingen vil inngå som en del av den pågående forskningsinnsatsen til DESIGN-gruppen ved instituttet i prosjektet «Design for Capabilities». Dette prosjektet legger vekt på design av velferdsteknologi for, av og med ulike brukere med fysiske og intellektuelle vansker. Dette prosjektet består per i dag av forskere, masterstudenter, samt industripartnere og representanter fra kommunen, og kandidaten vil inngå i dette teamet.

DESIGN-gruppens forskning på deltakende design (participatory design) bygger på den skandinaviske og demokratiske tradisjonen hvor sluttbrukernes deltakelse i beslutningsprosesser innen design og utvikling vektlegges: mennesker som er berørt av teknologi får en mulighet til også å påvirke prosess og utfall. I pågående forskning samarbeides det med ulike kommunale aktører som tilbyr offentlige tjenester, deriblant velferdsteknologiske løsninger. Forskningen kjennetegnes av et kritisk perspektiv på teknologiens rolle som en del av det offentlige tjenestetilbudet og det benyttes en kvalitativ tilnærming med vekt på etnografisk forskning og konsekvent inkludering av sluttbrukere i alle designfaser. Et overordnet forskningsmål er å bidra til den pågående digitaliseringsinnsatsen innen offentlige tjenester ved å løfte frem utfordringer og muligheter for sluttbrukere gjennom å aktivt inkludere dem i utforming, utvikling og utrulling av velferdsteknologi.

Det er forventet at kandidaten adresserer både forskning og design gjennom en deltakende prosess og er i stand til å bidra inn mot de to overordnede målene for prosjektet gjennom sitt arbeid: (1) utvikle strategier for vellykket inkludering av sluttbrukeres perspektiver i utforming og utvikling av velferdsteknologi, og (2) demonstrere forbedringer og alternativer til nåværende velferdsteknologitjenester gjennom utvikling av funksjonelle fysiske designeksemplarer.

Det forventes videre at kandidaten kan delta i pågående design og utvikling av funksjonelle fysiske prototyper hvor utforskning med ulike mikrokontrollere og input- og outputmodaliteter står sentralt. Utover kolleger vil kandidaten samarbeide tett med industrielle og kommunale partnere i studier av både eksisterende og nye implementeringer av velferdsteknologitjenester. Arbeidet vil inkludere kontinuerlig prototyping av konkrete designforslag på velferdsteknologitjenester som senere kan modnes til uavhengige prototyper egnet for langtidsevaluering hjemme hos sluttbrukere. Forskningsbidragene kan være både teoretiske eller metodiske basert på kandidatens egne forskerinteresser, men det forventes at de også inneholder en praktisk komponent gjennom designresultatene.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Følgende krav gjelder for stillingen:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen informatikk, menneske-maskin interaksjon eller interaksjonsdesign kreves. Kandidater med en relevant mastergrad innen et annet fagfelt relatert til bruk og implementasjon av velferdsteknologi (f.eks. sosiologi, teknologi-støttet arbeid, offentlig administrasjon og ledelse, helsefag, sykepleievitenskap) kan vurderes dersom teknisk kompetanse kan dokumenteres.
 • Søker kan evt. ha utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet.
 • Erfaring med bruk av mikrokontrollere i designaktiviteter (f.eks. Arduino) kreves.
 • Erfaring med design av fysiske prototyper kreves.
 • Erfaring med brukermedvirkning i design kreves.
 • Søkere som har erfaring med empirisk arbeid eller kvalitative studier vil bli prioritert.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk). Kandidaten må kunne kommunisere på et skandinavisk språk.

Personlige egenskaper:

 • Interesse for forskning
 • Motivasjon for å bidra til pågående digitaliseringsarbeid av offentlige tjenester som involverer velferdsteknologi
 • God drivkraft og sosiale ferdigheter

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C.
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B.
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102/KAPITTEL_1#§1-3

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 479 600 – 523 200 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • En kort (1-2 siders) redegjørelse om egen motivasjon og forskningsinteresser relatert til denne stillingen
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

 • Førsteamanuensis Suhas Govind Joshi, e-post: [email protected], telefon: (+47) 22852416 / (+47) 95759061

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon +47 22854272, e-post: [email protected]

Søk stillingen