Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 24.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for privatrett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 90 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor privatrettslige fag.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO1017). Stillingen er knyttet til prosjektet Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet. Prosjektet er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge og forbundene NTL, Fagforbundet, EL&IT-forbundet, IE og NAF. Tilsettingen er i utgangspunktet for tre år, uten undervisningsforpliktelser. Dersom kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet, kan det for stilling som stipendiat avtales tilsetting for fire år med 25 % undervisningsplikt.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendiater. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som tilsettes følger fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Mer om stillingen

Prosjektet Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet skal belyse tre problemstillinger:

1) Hvilke trekk ved digitaliseringen av arbeidslivet kan gi grunnlag for maktforskyvning og svekket medbestemmelse?

2) Hvilke rettsregler gjelder for arbeidsgivers behandling av personopplysninger om arbeidstakere, og hvilken betydning har disse reglene for mulig maktforskyvning og svekket medbestemmelse?

3) Hvordan kan utforming av datasystemer som brukes i arbeidslivet få betydning for medbestemmelse?

Den som tilsettes i stillingen skal bidra til å gjennomføre forskningsarbeid for å belyse problemstilling 2, og kan velge også å inkludere elementer knyttet til problemstilling 3.

Problemstillingene i prosjektet er nærmere diskutert i eget prosjektnotat.

Med utgangspunkt i prosjektnotatet inviterer vi søkere til å utforme en prosjektbeskrivelse der søkerne diskuterer hvordan deres utdanningsbakgrunn og eventuelle arbeidserfaring gir forutsetninger for et vellykket phd-prosjekt.

Prosjektbeskrivelsen fra søkerne kan også inneholde utfyllende og supplerende tanker om de forskningsspørsmål prosjektnotatet reiser. Spørsmål vedrørende prosjektnotatet og søkerens prosjektbeskrivelse kan rettes til den faglige kontaktpersonen, Dag Wiese Schartum.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

Tilsetting i stillingen krever mastergrad i rettsvitenskap. Etter en konkret vurdering kan også annen utdanning på samme nivå godtas.

Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven. Gitt samme karakternivå, vil søkere med særlig kompetanse innen personvernrett, arbeidsrett og automatisert rettsanvendelse ha fortrinn fremfor andre søkere.

Søkere må

 • ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og gode engelskferdigheter.
 • kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø.

Ved vurderingen av søkerne vil det forskningsmessige kvaliteten av masteroppgaven og eventuelt annet vitenskapelig arbeid bli tillagt særlig vekt. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingstiden.

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite.

Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Personen som får stillingen vil bli knyttet til Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Institutt for privatrett, og ha arbeidsplass på SERI, Karl Johans gate 47. SERI er et internasjonalt ledende forskningssenter innen jus og teknologi.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 491 200,- - 534 400,- pr. år i stilling som stipendiat i stillingskode 1017
 • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbekrivelse (med fritt antall sider)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Søknad og prosjektbeskrivelse kan skrives på engelsk. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Personalkonsulent Gro Tømmereek.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS