Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 15.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for offentlig rett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 100 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Om stillingen

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet Medical, legal and lay understandings of physical evidence in rape cases (Evidently Rape). Prosjektet er ledet av professor May-Len Skilbrei og finansiert som et konvergensmiljø gjennom UiOs strategiske satsing UiO:Livsvitenskap. Prosjektet skal nå ansette en PhD-stipendiat i rettsvitenskap med arbeidsplass på Institutt for offentlig rett som skal utføre et delprosjekt i Evidently Rape, men også inngå i prosjektets tverrfaglig forskergruppe.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har ca. 50 stipendiater. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en PhD-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som tilsettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om krav for opptak til ph.d programmet her.

Tilsetting kan skje for fire år, hvilket forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for tre år uten undervisningsplikt. Tilsetting for fire år forutsetter at kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

Til stillingen kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning. Siden Evidently Rape involverer forskning på norskspråklige kilder, må stipendiaten beherske norsk eller annet skandinavisk språk.

Evidently Rape handler om hvordan medisinske bevis i voldtektssaker samles inn, behandles og tolkes av medisinsk personell, og formidles til politi og påtalemyndigheter for vurdering og bruk i retten. PhD-stipendiatens prosjekt skal undersøke etterforskning og iretteføring av voldtektssaker, spesielt hvordan politi og påtalemyndigheter forholder seg til bevis i bred forstand i tilfeller som etterforskes etter Strl §291, bokstav b. Bevissituasjonen i slike saker beskrives ofte som vanskelig, og prosjektet er ment å belyse disse utfordringene gjennom en empirisk undersøkelse av et utvalg straffesaker. Prosjektet skal kartlegge hvilke bevis som finnes (og ikke finnes) i straffesakene og hvordan disse brukes i retten. Selv om medisinske bevis er det som står sentralt i det overordnede prosjektet skal PhD-prosjektet i rettsvitenskap se på alle bevis i sakene og ikke begrenses til de medisinske bevisene. Søkeren må utvikle en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Denne må vise hvordan søker vil gå fram for å gjennomføre en slik studie, hvilke teorier og metoder vedkommende vil jobbe med, og en tidsplan for arbeidet. I prosjektbeskrivelsen må det framgå hva prosjektets relevans og betydning er for Evidently Rape og norsk rettsvitenskap.

Den endelige planen for prosjektet vil utformes i samråd med veileder/e etter tilsetting.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurdering av søkerne vil det ble lagt vesentlig vekt på prosjektets samfunnsmessige og rettsvitenskapelige kvalitet og dens relevans for Evidently Rape (link til informasjon om prosjektet her: https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/research/convergence-environments/evidently_rape/). Ved vurdering av søknadene vil det, foruten de ovennevnte faglige prioriteringene, bli lagt vekt på karakterer, eventuell tidligere skriftlige produksjon og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Siden prosjektet skal utføres innenfor rammene av et tverrfaglig samarbeid, og skape kunnskap om forholdet mellom juridiske og medisinske metoder og kunnskap, er erfaringer med og egnethet for samarbeid viktige kvalifikasjoner.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 479 600,- til 523 200,- pr. år
 • hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • En prosjektbeskrivelse på 5-10 sider
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem
 • Inntil tre vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring
 • Inntil tre referanser (navn, relasjon til søker, kontaktinformasjon)

Prosjektbeskrivelsen må være på norsk eller et annet skandinavisk språk

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For faglige spørsmål:

For søknadspraktiske spørsmål: Marianne Gjerstad ( avd. leder personal), e-post:[email protected]

Søk på stillingen