Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap - skatte- og avgiftsrett

Søknadsfrist: 01.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for privatrett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 90 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor privatrettslige fag.

Om stillingene

Ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, er det ledig 1-2 stillinger som stipendiat i rettsvitenskap innenfor fagområdet skatte- og avgiftsrett. Stillingen er knyttet til prosjektet «Skatterett@jus, UiO» som er en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo v/Det juridiske fakultet, Finansdepartementet, Deloitte Advokatfirma AS, Ernst & Young Advokatfirma AS og KPMG .

Tilsetting kan skje for fire år, som forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for tre år uten undervisningsplikt.

Tilsetting for fire år forutsetter at kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo. Det er en forutsetning at den som tilsettes, kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i tilsettingsperioden.

Mer om stillingene

Prosjektets formål er dels å etablere en plattform for forskning og undervisning innen skatte- og avgiftsrett, dels å skape en arena for samarbeid mellom Det juridiske fakultet, det offentlige og private aktører innen skatte- og avgiftsrett.

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for kunnskaps- og kompetanseutvikling i skatte- og avgiftsrett på høyt akademisk nivå.

Stillingene vil høre til Institutt for privatrett.

Stillingene er eksternfinansiert gjennom samarbeidsavtalen, men det legger ingen føringer for forskningen utover at den skal gjelde skatterett eller avgiftsrett.

Det er særlig ønskelig med forskningsprosjekter innen kjerneområder for norsk inntektsskatterett, men også andre temaer innen skatte- og avgiftsretten er aktuelle.

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingene kreves norsk fem-årig mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning. Normalt bør søkeren ha et resultat som plasserer vedkommende blant de 10-15 prosent beste i faget. Masteroppgaven bør også være i øverste sjikt.
 • Du må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og gode engelskferdigheter, både muntlig og skriftlig. Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget. Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø.
 • Søkere må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet og dets betydning og relevans for norsk rettsvitenskap generelt og utviklingen av norsk skatte- eller avgiftsrett spesielt. Beskrivelsen skal også redegjøre for valg av teori og vitenskapelig metode, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for hvorledes arbeidet planlegges gjennomført.
 • Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på karakterer, skriftlig produksjon, og eventuelle kvalifikasjoner fra arbeid med skatterettslige eller avgiftsrettslige spørsmål.
 • Det legges videre vekt på prosjektbeskrivelsen og hvordan den viser evne til å ta opp ett eller flere sentrale skatte- eller avgiftsrettslige spørsmål, og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i tilsettingsperioden.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite.

Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeider er skrevet av flere forfattere må arbeidsdelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon).

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For søknadspraktiske spørsmål: Personalrådgiver Gro Tømmereek.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS