Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap - EURNOR

Søknadsfrist: 01.03.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for privatrett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 90 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor privatrettslige fag.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett, er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap tilknyttet et nytt forskningssenter om EØS-rettens betydning i norsk rett (EURNOR), finansiert av Norges Forskningsråd.

Ansettelse skjer fortrinnsvis for en åremålsperiode på 4 år med 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, under forutsetning at den som ansettes kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet. Alternativt kan ansettelse skje for 3 år uten undervisningsplikt.

Stillingen er en utdanningsstilling som skal lede fram til en ph.d-grad fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendiater. Det forutsettes at den som ansettes, kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Mer om stillingen

Forskningssenteret skal bidra til økt forståelse av samspill og utfordringer i møtepunktet mellom EØS-rett og nasjonal rett.

Ph.d-prosjektet skal omhandle utvalgte problemstillinger knyttet til kompleksiteten i den rettslige reguleringen i EU/EØS; metodologiske utfordringer ved tolkning, anvendelse og gjennomføringen av EØS-retten; og/eller lovgivningens, domstolenes og forvaltningens håndtering av møtepunkter mellom norsk rett og EØS-retten, herunder utfordringene som organiseringen av norsk forvaltning skaper for gjennomføringen av EØS-rett.

Prosjektet kan gjerne behandle spørsmål som går på tvers av disse problemstillingene. Prosjektet kan ta for seg problemstillinger innen særskilte rettsområder, men også være mer tverrgående.

Prosjekter som belyser EU/EØS-rettens betydning for sentrale offentligrettslige fag, vil bli prioritert i denne utlysningen.

Eksempler på områder som kan undersøkes er forvaltningsrett, statsrett, trygde- og sosialrett, utlendings- og immigrasjonsrett, arbeidsrett, diskrimineringsrett, miljørett, energirett, strafferett og prosessrett.

Det er utarbeidet et prosjektnotat som nærmere beskriver forskningssenterets innretning og som gir eksempler på temaer som er relevante for satsingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingen kreves norsk fem-årig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning, på søknadstidspunktet. Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende blant de 10-15 prosent beste i faget. Dette gjelder også for masteroppgaven.
 • Siden norsk rett er sentral i prosjektet, vil norsk lovgivning og andre norske rettskilder være viktige kilder. Søkeren må derfor ha meget gode skriftlige og muntlige språkferdigheter i norsk, eventuelt annet skandinavisk språk, og solide engelskferdigheter.
 • Søkeren må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Det kreves gode samarbeidsevner, evne til å bidra til fagutvikling og vilje til aktivt å ta del i utvikling av et godt fagmiljø.
 • Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for forskningssenteret i henhold til stillingsbeskrivelsen ovenfor, valg av teori og vitenskapelig metode, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført.
 • Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen, karakterer, eventuelle tidligere skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Det forutsettes at de som ansettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden. På grunn av forskningssenterets midlertidige karakter er det ønskelig at de som ansettes tiltrer så raskt som mulig og normalt etter utløp av vanlig oppsigelsestid.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite.

Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med en kort beskrivelse av forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen, på norsk eller annet skandinavisk språk. Alle øvrige dokumenter må være på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt offisiell dokumentasjon om karaktersystemet, som viser hvilke karakterer på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå.
 • Inntil 3 faglige arbeider, for eksempel masteroppgave, artikler eller andre tekster (publiserte eller under publisering). Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon).

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen».

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For søknadspraktiske spørsmål: Personalrådgiver Gro Tømmereek.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS