Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap, EØS-rett og trygderett

Søknadsfrist: 21.02.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for offentlig rett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 100 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett, er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap.

Stillingen er tilknyttet en nasjonal satsning om å styrke forskningsmiljøet i trygderett med EU-, EØS-rettslige og internasjonale sider. Satsningen er et samarbeid mellom Arbeids- og sosialdepartementet og de tre juridiske fakultetene ved UiO, UiB og UiT. Den som blir ansatt i stillingen vil i tillegg til å være ved Institutt for offentlig rett inngå i miljøet ved fakultetets Senter for europarett.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendiater. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som ansettes følger fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Ansettelse skal fortrinnsvis skje for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt. Ansettelse for 4 år forutsetter at den enkelte kandidat kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Mer om stillingen

Samarbeidet mellom Arbeids- og sosialdepartementet og de juridiske fakultetene ved UiO, UiB og UiT skal styrke trygderettslig/EØS-rettslig forskning og kompetanseutvikling. Den utlyste stillingen skal bidra til satsningen.

Bakgrunnen for samarbeidet er saken om feiltolkning av EUs trygderettsforordning, se særlig NOU 2020:9 Blindsonen og NOU 2021:8 Trygd over landegrensene. Satsningen er bredt anlagt, og stipendiaten har adskillig frihet i valg av fokus for eget prosjekt. Eksempler på temaer som er relevante for satsningen er EØS-rettens betydning for praktiseringen av norske trygderegler, og hvilke føringer EØS-regelverket legger på utformingen av det norske trygdesystemet. Både materielle og prosessuelle spørsmål er relevante. Andre sentrale spørsmål er knyttet til rettsikkerhetsmessige utfordringer i møtet mellom EØS-rett og den norske folketrygden, på et område preget av masseforvaltning, grupper i sårbare situasjoner og rettskildemessig kompleksitet.

Norsk trygderett må være en sentral del av stipendiatens prosjekt, men komparative perspektiver fra andre lands nasjonale trygderett eller andre deler av forvaltningens virksomhet kan også inngå.

Som del av samarbeidet er det etablert en prosjektgruppe på tvers av de tre fakultetene, der både faste og midlertidig vitenskapelig ansatte inngår. Stipendiaten som ansettes vil inviteres inn i dette fagmiljøet, med mulighet for samlinger og veiledning på tvers av fakultetene.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Til stillingene kreves norsk fem-årig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning.
 • Normalt bør søkeren ha et resultat som plasserer vedkommende blant de 10-15 prosent beste i faget. Masteroppgaven bør også være i øverste sjikt.
 • Siden norsk trygderett er sentral i prosjektet, kreves det gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk. Gode engelskferdigheter er en fordel.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø og bidra til satsningen som stillingen er en del av.

Vurderingsgrunnlag

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Denne må redegjøre for forskningstemaet, og dets betydning og relevans for norsk og internasjonal rettsvitenskap i lys av formålet med den overordnede satsningen. Søkeren må beskrive hva som vil være de sentrale problemstillingene og kildene, samt hvilke teorier og metoder som vil anvendes. Det må også redegjøres for hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt stor vekt på prosjektbeskrivelsens samfunnsmessige og rettsvitenskapelige kvalitet, og det foreslåtte prosjektets relevans for den overordnede satsningen.

I tillegg til prosjektbeskrivelsen vil det også bli lagt vekt på karakterer, eventuelle tidligere skriftlige arbeider, og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite.

Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 491 200,- til 534 400,- pr. år i stilling som stipendiat i stillingskode 1017
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk, med en kort beskrivelse av forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystemet, som viser hvilke karakterer på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå.
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon).

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen».

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Førstekonsulent Andreas Mobråthen, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS