Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap – forsikringsrett, ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 10.12.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Nordisk institutt for sjørett (NIFS) er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet er et ressurssenter for forskning innen sjørett, forsikringsrett, energi- og klimarett i Norden, så vel som i mer grunnleggende formuerett og utvalgte deler av forvaltningsretten.

Om stillingen

Ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, er det ledig 1 stilling som stipendiat i rettsvitenskap (SKO 1017). Tiltredelse etter avtale.

Stillingen inngår som del av en omfattende samarbeidsavtale mellom fakultetet og næringen for å opprettholde forskning og undervisning i forsikringsrett og videreutvikle faget ved fakultetet, se her.

Stillingen er eksternfinansiert gjennom samarbeidsavtalen med næringen, men det legger ingen føringer for valget av temaet avhandlingen skal gjelde. Formålet om å opprettholde og videreutvikle forskning og undervisning i forsikringsrett medfører imidlertid at temaet må ta utgangspunkt i norsk/nordisk forsikringsrett. Stillingene vil høre til sjørettsavdelingen ved Nordisk institutt for sjørett. Om instituttet, se her.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som ansettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Ansettelse kan skje for fire år, som forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for tre år uten undervisningsplikt. Ansettelse for fire år forutsetter at kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Mer om stillingen

Stillingen og satsningen gjelder faget forsikringsrett i bred forstand, dvs. både forsikringsavtalerett og den offentligrettslige reguleringen av forsikringsvirksomhet. Stillingen er ikke bundet til et spesielt forsikringsrettslig tema, men prosjektet har definert «Risiko knyttet til klima og miljø» og «Den nordiske dimensjonen av forsikringsretten» som spesielt relevante, se her.

Andre mulige temaer er samspillet mellom forsikringsretten og erstatningsretten og mellom forsikringsretten og kontraktsretten generelt eller knyttet til spesielle problemstillinger, og komparative problemstillinger særlig rettet mot engelsk forsikringsrett.

Stillingen vil være del av en brukergruppe opprettet for prosjektet og forskningen vil skje i samarbeid med denne gruppen og med faggruppen for erstatningsrett og forsikringsrett ved Oslo senter for kommersiell rett.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Til stillingen kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning.
 • Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven.
 • Det kreves gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og gode engelskferdigheter.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø.

Vurderingsgrunnlag

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for norsk rettsvitenskap, valg av teori og vitenskapelig metode, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Ved vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen, karakterer, eventuelle tidligere skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite. Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 491 200 til 534 400,- pr.år
 • Et hyggelig, lærerikt og utviklende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeider er skrevet av flere forfattere må arbeidsdelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Personalkonsulent Siri Martenson, epost: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS