Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap – forsikringsrett, ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 01.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Nordisk institutt for sjørett (NIFS) er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet er et ressurssenter for forskning innen sjørett, forsikringsrett, energi- og klimarett i Norden, så vel som i mer grunnleggende formuerett og utvalgte deler av forvaltningsretten. NIFS er også vertskap for forskergruppen i naturressursrett. NIFS har en internasjonal profil, med studenter og samarbeidspartnere fra hele verden.

Om stillingen

Ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, er det ledig stilling som stipendiat i rettsvitenskap (SKO 1017). Tiltredelse etter avtale. Stillingen inngår som del av en omfattende samarbeidsavtale mellom fakultetet og næringen for å opprettholde forskning og undervisning i forsikringsrett og videreutvikle faget ved fakultetet, se https://www.jus.uio.no/nifs/forskning/prosjekter/forsikringsrett/. Under denne avtalen utlyses det også en fast vitenskapelig stilling i forsikringsrett. Stillingene vil høre til Nordisk institutt for sjørett, avdeling for sjørett. Om instituttet, se https://www.jus.uio.no/nifs/

Tilsetting kan skje for fire år, som forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for tre år uten undervisningsplikt. Tilsetting for fire år forutsetter at kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Stillingen er eksternfinansiert gjennom samarbeidsavtalen med næringen, men det legger ingen føringer for forskningen utover at den skal gjelde forsikringsrettsfeltet.

Stillingen og satsningen gjelder faget forsikringsrett i bred forstand, herunder forsikringsavtalerett, sjøforsikring, pensjonsforsikring og den offentligrettslige reguleringen av forsikringsvirksomhet. Stillingen vil være del av en brukergruppe opprettet for prosjektet og forskningen vil skje i samarbeid med denne gruppen og med faggruppen for erstatningsrett og forsikringsrett ved Oslo senter for kommersiell rett.

Kvalifikasjonskrav

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo. Det er en forutsetning at den som tilsettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Tilsetting i stillingen krever norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende juridisk utdannelse.

Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven. Søkere må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5 -10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet og dets betydning og relevans for norsk rettsvitenskap generelt og utviklingen av forsikringsretten spesielt. Stillingen er ikke bundet til et spesielt forsikringsrettslig tema, men prosjektet har definert «Risiko knyttet til klima og miljø», «Den nordiske dimensjonen av forsikringsretten» og «Spørsmål knyttet til EUs regulering av forsikringssektoren», som relevante temaer, se https://www.jus.uio.no/nifs/forskning/prosjekter/forsikringsrett/forskningstemaer.html

Beskrivelsen skal også redegjøre for valg av teori og vitenskapelig metode og for hvorledes arbeidet planlegges gjennomført. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i tilsettingsperioden.

Les mer om krav for opptak til ph.d.-programmet her.

Det kreves gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på karakterer, skriftlig produksjon, og eventuelle kvalifikasjoner fra arbeid med forsikringsrettslige spørsmål. Det legges videre vekt på prosjektbeskrivelsen og hvorledes den viser evne til å ta opp ett eller flere sentrale forsikringsrettslige spørsmål, og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 479 600,- til 523 200,- pr. år
 • Et hyggelig, lærerikt og utviklende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeider er skrevet av flere forfattere må arbeidsdelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Personalkonsulent Siri Martenson, epost: [email protected]

Søk stillingen