Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i Informasjonssystemer for sykdomsovervåking og respons

Søknadsfrist: 01.06.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

En doktorgradsstipendiatstilling (SKO 1017) er ledig ved Gruppen for informasjonssystemer ved Institutt for informatikk (IFI), Universitetet i Oslo. Stillingen er del av forsknings- og innovasjonsprosjektet Health information systems program - HISP (http://hisp.uio.no/) og har et spesielt fokus på korona-pandemien og overvåkning og respons i Norge.

Stillingen har oppstart snarest mulig.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Kandidater kan få tilbud om ytterligere et års ansettelse fra Institutt for informatikk; en 4-årig tilsetting innebærer i så fall 25% pliktarbeid i form av undervisning og veiledning.

Mer om stillingen

Det globale sykdomsbildet er i endring. Økningen i global reisevirksomhet og handel er noen av faktorene som fører til at sykdommer sprer seg lengre og raskere enn før. I møte med disse endringene oppstår det raskt nye informasjonsbehov i helsevesenet og i samfunnet generelt. Integrasjon og fleksibilitet er noen av egenskapene som er nødvendige for at informasjonssystemer skal dekke disse behovene.

Denne stillingen vil ha et spesielt fokus på sykdomsovervåking og -respons. Kandidaten vil involvere seg i det pågående arbeidet med implementeringen av DHIS2 (dhis2.org) som digital løsning for smittesporing i kommuner i Norge. DHIS2 er del av et større økosystem, hvor aktører som Kommunenes Sentralforbund, Folkehelseinstituttet, og andre nasjonale og internasjonale instanser er med.

Basert på kandidatens bakgrunn og interesse kan videre fokus for forskningsarbeidet for eksempel være digitale løsninger og deres arkitektur, integrasjon mot andre systemer, eller forholdet mellom kommuner og nasjonale myndigheter. Det forventes at kandidaten ser sin forskning i et globalt perspektiv og engasjerer seg med aktører som er involvert i implementering av DHIS2 for samme formål i andre land (https://www.dhis2.org/covid-19).

Kandidaten vil være en del av forskningsenheten i HISP. HISP har ansvaret for utviklingen av DHIS2 som anvendes som helseinformasjonsystem og som løsning for sykdomsovervåking i en rekke land. HISP samarbeider med Verdens helseorganisasjon og flere andre globale helseaktører og har per i dag 25 doktorgradskandidater. HISP er et særdeles aktivt og internasjonalt forskningsmiljø.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i informasjonssystemer. Kandidater med en for prosjektet relevant mastergrad i folkehelse, global helse eller tilsvarende kan også bli vurdert
 • Erfaring med kvalitativ forskning og empiriske studier i organisasjoner
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102/KAPITTEL_1#§1-3

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

Personlige egenskaper

 • Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet
 • Interesse for forskning og motivert for å delta i et globalt forsknings- og utviklingsmiljø
 • Selvgående, men også team-orientert

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 479 600 – 523 200 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev hvor du beskriver din motivasjon og hvorfor du passer for denne stillingen
 • Prosjektskisse der du redegjør for egne forskningsinteresser (1-2 sider)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid, inkludert publikasjoner
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som du vil at skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vedrørende stillingen vennligst kontakt:

 • Førsteamanuensis Petter Nielsen, telefon: +47 41506058

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, telefon +47 22851606, e-post: [email protected]

Søk stillingen