Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat - Klinisk psykologi

Søknadsfrist: 09.02.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt, Fagavdeling for klinisk psykologi

Om stillingen

En 3-4-årig stilling som PhD-stipendiat er ledig for kandidat med profesjonsutdanning/master i psykologi/medisin/pedagogikk eller tilsvarende kompetanse. Stillingen er tilknyttet studien «Forebygging av psykiske vansker blant søsken og foreldre til barn med kronisk funksjonsnedsettelse – en randomisert kontrollert studie (SIBS-RCT)”. SIBS-RCT er et samarbeid mellom Klinisk Fagavdeling, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. SIBS-RCT er en pågående randomisert kontrollert studie som undersøker effekten av en manualbasert intervensjon for søsken og foreldre til barn med kroniske funksjonsnedsettelser på søskens mentale helse, livskvalitet og opplevde familiekommunikasjon. Prosjektet foregår i tre kommuner (Asker, Rælingen, Lillestrøm) og fem helseforetak (Lovisenberg, Innlandet, Østfold, Telemark, St. Olavs). Datainnsamlingen foregår til og med 2022. Utenom prosjektpakken knyttet til effekt av intervensjonen undersøkes også risikoprofiler for søsken (inkludert genetisk risiko) samt implementeringsaspekter. Stillingen er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS).

Det foreligger en prosjektbeskrivelse inkludert en publikasjonsplan som i tråd med NKS sin profil dreier seg om kjønnsperspektiver innenfor temaet barn som pårørende/familiearbeid. Kandidaten vil inngå i et forskerfelleskap som inkluderer to stipendiater og en post doc finansiert av PSI/Helse Sør-Øst, samt internasjonale samarbeidspartnere i USA (Yale, UCLA, UC Davis Mind Institute, University of Alabamba) og Australia (University of New South Wales, Sydney). Det foreligger mulighet for forskningsopphold hos utenlandske samarbeidspartnere.

Mer om stillingen

Dersom søkeren er kompetent til det, vil det vurderes å ansette vedkommende for et fjerde år med undervisningsplikt. PhD-stipendiater som ansettes for 4 år er forpliktet til å bidra i instituttets administrative- og undervisningsoppgaver med 25% av sin arbeidstid. Eventuelle undervisningsoppgaver vil knytte seg til klinisk fagavdelings portefølje ved profesjonsstudiet i psykologi. Søkere vil vurderes utfra samlet erfaring, inkludert utdanningsbakgrunn, kompetanseprofil og eventuell publikasjonsprofil.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

Absolutte krav:

 • Profesjonsstudiet/mastergrad i psykologi/medisin/pedagogikk eller tilsvarende kvalifikasjoner. Mastergrad/hovedoppgave må være godkjent før tiltredelse.
 • Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende. Dette er fordi datainnsamlingen og kontakten med alle deltakerstedene foregår på norsk.
 • Datamaterialet er også på norsk og det er en forutsetning at kandidaten kan tolke og forstå dette.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk er en forutsetning.
 • Erfaring med kvantitative og/eller kvalitative forskningsmetoder er en forutsetning.

I tillegg vil det være en fordel med følgende kvalifikasjoner:

 • Erfaring med utviklingspsykologi/barn og unge/familier.
 • Erfaring med forskning eller arbeid med barn som pårørende og/eller nevroutviklingsforstyrrelser/kroniske funksjonsnedsettelser.
 • Erfaring med UiOs nettskjemaløsning og TSD.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på:

 • Høy arbeidskapasitet, motivasjon og faglig engasjement.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibilitet.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning og dens spesifikke relevans for kvalifikasjonskravene).
 • CV med beskrivelse av utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring og andre relevante kvalifikasjoner.
 • Fullstendig publikasjonsliste.
 • Du kan levere inntil 5 vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som dokumenterer relevans for utlysningen der søkeren er førsteforfatter.
 • Navn, stilling og kontaktinfo til 2- 3 referansepersoner.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt spesiell vekt på akademiske kvalifikasjoner og kandidatens motivasjon for stillingen.

I rangeringen av kompetente søkere vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Det forutsettes at kandidaten er kvalifisert for opptak til ph.d-programmet i psykologi ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS