Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD - stipendiatstilling i rettsvitenskap (FME NorthWind)

Søknadsfrist: 20.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Nordisk institutt for sjørett (NIFS) er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet er et ressurssenter for forskning innen sjørett, forsikringsrett, energi- og klimarett i Norden, så vel som i mer grunnleggende formuerett og utvalgte deler av forvaltningsretten.

Om stillingen

Ved Nordisk Institutt for Sjørett, Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendiater. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som ansettes, kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Stillingen er eksternt finansiert og inngår i forskningsprosjektet NorthWind – Norwegian Research Centre on Wind Energy, som er et såkalt Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME). Vertsinstitusjon for prosjektet er Sintef i Trondheim. Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass på Nordisk institutt for sjørett, avdeling for energi- og ressursrett, som er partner med Sintef i prosjektet.

Stipendiaten skal bidra i arbeidspakke 5 (WP5) i NorthWind-prosjektet om bærekraftig havvindutvikling, og forutsettes å skrive en doktoravhandling om kontrakter knyttet til planlegging, utbygging og drift av havvindprosjekter. Det overordnete formålet med WP5 er å utvikle “tools and insights for sustainable development of wind energy to create a successful export industry, reduce cost and uncertainty, and resolve environmental and societal conflicts». Prosjektet vil inngå i undergruppe 1 som blant annet fokuserer på kontrakter og forretningsmodeller for utbygging og drift av havvindprosjekter, herunder hvordan ulike løsninger kan bidra til innovasjon, kostnadseffektivitet og sirkulærøkonomi («materials circularity»). Stipendiaten som ansettes forutsettes å skrive en doktoravhandling om problemstillinger som faller innenfor dette temaet. Stipendiaten må forvente å samarbeide nært med de øvrige prosjektdeltagerne som er involvert i WP5.

Relevante temaer bør knytte an til kontrakter og kontraktsmodeller tilpasset de særlige hensyn som gjelder for havvind. En mulig innfallsvinkel kan være å identifisere sentrale kontrakter/ytelser og risikospørsmål knyttet til levering, installasjon og drift av havvindmøller, og analysere disse i lys av aktuelle eller mulige kontraktsløsninger og den kontraktsrettslige bakgrunnsretten. Avhandlingen kan gjerne ta utgangspunkt i prinsipielle kontraktsrettslige spørsmål som her oppstår i skjæringsfeltet mellom tradisjonelle kontraktsområder som kjøpsrett, tilvirknings-/entrepriserett og sjørett. Særlige spørsmål knytter seg til behov for ny teknologi og utbyggingsløsninger (særlig ved flytende havvind) og allokering av ansvar og risiko i den forbindelse, og til reguleringen av prosjektstyring (endringsmekanismer mv) ved komplekse leveranser som består av ulike ytelser og lange forsyningskjeder. Det kan være aktuelt å ta utgangspunkt i etablerte løsninger fra petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og se på hvordan disse er relevante for/kan tilpasses havvind. En annen mulig innfallsvinkel kan være å se på forholdet mellom relevante offentligrettslige regler (herunder konsesjonssystemet og konsesjonsvilkår) og aktuelle kontrakter og kontraktsmodeller. Også anskaffelsesrettslige problemstillinger kan være relevante. Disse eksemplene er ikke uttømmende. Også andre problemstillinger og innfallsvinkler kan tenkes.

Avhandlingen bør ta utgangspunkt i norsk eller nordisk kontraktsrett og/eller kontraktstradisjon innenfor relevante felter. Avhandlingen kan være en monografi eller basert på 3-5 artikler.

For mer informasjon om senteret og dets forskning og industripartnere, se her.

Mer om stillingen

Ansettelse skjer fortrinnsvis for en åremålsperiode på 4 år med 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, under forutsetning at den som ansettes kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet. Alternativt kan ansettelse skje for 3 år uten undervisningsplikt.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

 • Til stillingene kreves norsk fem-årig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning, på søknadstidspunktet.
 • Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende blant de 10-15 prosent beste i faget. Dette gjelder også for masteroppgaven.
 • Prosjektets arbeidsspråk er både norsk og engelsk. Søkeren bør derfor ha gode ferdigheter både i norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk.
 • Søkeren må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Det kreves gode samarbeidsevner, evne til å bidra til fagutvikling og vilje til aktivt å ta del i utvikling av et godt fagmiljø.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt offisiell dokumentasjon om karaktersystemet, som viser hvilke karakterer på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)

Alle dokumenter må være på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen».

Vurderingsgrunnlag

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for norsk rettsvitenskap og for NorthWind-prosjektet, valg av teori og vitenskapelig metode, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen, karakterer, eventuelle tidligere skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Det forutsettes at de som ansettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite. Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 501 200,- til 544 400,- pr. år
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninge

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

Ansatte stipendiater vil bli knyttet til en av fakultetets forskergrupper.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For søknadspraktiske spørsmål: Siri Martenson: siri.martenson@jus.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS