Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinisk stipendiat

Søknadsfrist: 02.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Institutt for klinisk medisin, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi og barnekirurgi. Arbeidssted for undervisning er OUS- Ullevål/Rikshospitalet. Stillingen er ledig fra 20.10. 20

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) og pliktarbeid tilsvarende 2 år (40 %). Pliktarbeidet består av undervisningsarbeid (se under).

Den kliniske stipendiatens undervisningsoppgaver vil hovedsakelig bestå i klinisk smågruppeundervisning av medisinske studenter innenfor fagområdet propedeutikk og kirurgi ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål/Rikshospitalet. Den kliniske stipendiaten vil også delta i eksamen. Undervisningsoppgavene vil bli tilpasset det aktuelle behov til enhver tid.

Siktemålet for forskerutdanningen er en ph.d-grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

Utkast til forskningsprosjekt kan vedlegges søknad eller legges frem i etterkant av ansettelse. Forskningsprosjektet må beskrive tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt tidsplan for forskningsprosjektet.

Søkeren kan knytte seg til et forskningsprosjekt ved avdelingen, eller presentere sitt eget opplegg. Alternativt kan Avdeling for gastroenterologisk kirurgi og barnekirurgi være behjelpelig med prosjekter og med å finne egnet veileder. Forskningsarbeidet skal forankres hos en av forskningsgruppene i denne avdelingen, men kan gjerne skje i samarbeid med andre institusjoner eller avdelinger. Søker må i samarbeid med sin veileder innen tre måneder etter oppstart i stillingen ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på utkastet til forskningsprosjekt og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø. Avdelingens forskningsgrupper har økende aktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode ph.d.-kandidater.

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen.
 • Klinisk erfaring innen generell og evt. gastroenterologisk kirurgi tillegges vekt ved tilsetning.
 • Undervisningsspråket er vanligvis norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk.

Det vil normalt bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Vi tilbyr

 • lønn etter stillingskode 1378 – kr. 532 300 - 605 500 (tilsvarer lønnstrinn 60 - 67)
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Det er mulig å legge utkast til prosjektbeskrivelse ved søknaden. Alternativt kan prosjektbeskrivelse legges frem i etterkant av ansettelse.

Forskrift om tilsetting av stipendiater finner du på følgende adresse: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060131-0102-001.html

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen:

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang: senior HR-rådgiver Heidi Falch Ecklund, tlf 907 30 348, e-post: [email protected]

Søk stillingen